1837 LIST OF VOTERS FOR RABBI

 

FOND-OPIS-DEYLO          2-3-699

 

FAMILY NAME

FIRST NAME

Patrynomic

PLACE

AVERBUKH Abram Bereza
BERKOVICH Yudko Bereza
ELMAN Movsha-Leyb Bereza
ELMAN Nisel Fisheliovich Bereza
ELMAN Nisel   Bereza
ELMAN Zelman   Bereza
FISHELMAN Ghirshko   Bereza
FISHEMAN Nokhim Yankelovich Bereza
FUTERMAN Abram   Bereza
FUTERMAN Iosel   Bereza
GALPERN Leyba   Bereza
GHERSHGORN Movsha-Abram   Bereza
GOLBERG Itsko Osherovich Bereza
IOLOP Lipa   Bereza
KOSCHINSKY Iosel-Ghersh   Bereza
LUBASHEVSKY Srol   Bereza
NAYDLYA Nisel   Bereza
PISETSKY Efroim   Bereza
PRUZHANSKY Velvel-Usher   Bereza
RAYKHMAN Movshes-Abram   Bereza
REYKHMAN Meyer   Bereza
SHAPIRO Ovsey   Bereza
SHAPIRO Zelik   Bereza
ZUSGOVICH Iosel-Khaym   Bereza
EPELBEYM Vigdor   Maletsh
FELDMAN Gart   Maletsh
FRIDMAN Mikhel   Maletsh
GELDBERG Leyzer   Maletsh
GOLDBERG Iosel-Leyzer   Maletsh
GOLDBERG Movsha-Aron   Maletsh
GOLDBERG Sholom   Maletsh
IPSHTEYN Srol   Maletsh
LIPSHITS Iosel   Maletsh
NITSBERG Berko   Maletsh
POMARANETS Benyamin   Maletsh
POMARANETS Berko Khaymovich Maletsh
POMARANETS Movsha-Aron   Maletsh
POMARANETS Srol Berkovich Maletsh
POMARANETS Srol Itskovich Maletsh
POMARANETS Srol Kuteliovich Maletsh
POMARANETS Tsemar   Maletsh
ROZENBAUM Ghersh   Maletsh
SHTEYNBAKH Leyba   Maletsh
STAKAN Nakhtan   Maletsh
VARAVTIK Iosel   Maletsh
ABRAMOVICH Isyer   Pruzhany
ABRAMOVICH Itsko   Pruzhany
ABRAMOVICH Lyeybka   Pruzhany
ABRAMOVICH Shamshyel   Pruzhany
ABRAMOVICH Yeliya   Pruzhany
AVYERBUKH Khononiya   Pruzhany
BINIAMINOVICH Nota   Pruzhany
BRAVERMAN Abram   Pruzhany
BRYEYSHA Shlomo   Pruzhany
FAYN Iosyel   Pruzhany
FISHMAN Srol   Pruzhany
FROIMTSHIK Movsha   Pruzhany
GALPYERN Yankyel   Pruzhany
GHERSHGORN Lyeyba   Pruzhany
GHERSHGORN Nakhman   Pruzhany
GHIRSHGHORN Zundyel   Pruzhany
GOLDBERG Ghyenakh   Pruzhany
GOLDERAN Yankyel   Pruzhany
IONTOVITSH Ovsyey   Pruzhany
KATS Mordukh-Byer   Pruzhany
KATS Movsha   Pruzhany
KATS Nisyel   Pruzhany
KATS Shmyerko   Pruzhany
KHVATSKY Abram   Pruzhany
LEYBOSHITS Nyekhyemiya   Pruzhany
LEYBOSHITS Yeliya Nevakhovich Pruzhany
LYUTY Ayzik   Pruzhany
NITSBYERGH Byenyamin   Pruzhany
NUN Movsha   Pruzhany
NYEMYER Iodyel   Pruzhany
PERELSHTEYN Iosyel   Pruzhany
PERELSHTEYN Yeliya-Myendyel   Pruzhany
RAVNITSKIY Uzyel   Pruzhany
ROGOVITSH Manyel   Pruzhany
SEGHEL Dovid   Pruzhany
SELETSKY Khaym-Byerko   Pruzhany
SHERESHEVSKY Lyeyba   Pruzhany
SHERESHEVSKY Movsha-Oryel   Pruzhany
SOLOVYEY Ghyershko   Pruzhany
VAYN Lyeyba   Pruzhany
ZALONTSHIK Vighdyer   Pruzhany
ZAMUKHAVSKY Nota   Pruzhany
AVERBUKH Shlioma-Khatskel   Selets
BEYZER Ayzik   Selets
BEYZER Ghirsh   Selets
BEYZER Lazer   Selets
BOKSHTEYN Movsha   Selets
BORSHTEYN Mortkha   Selets
BUKHGALTER Yudel-Leyb   Selets
DITKOVICH Nokhim   Selets
EPSHTEYN Volf   Selets
GERLIS Mortkha   Selets
GOLDBERG Shlioma   Selets
KATS Iovel   Selets
KHAYMOVICH Movsha   Selets
KOLYADINSKY Naftol   Selets
KOLYADITSKY Iosel-Volf   Selets
KOLYADITSKY Mendel   Selets
KROMER Yudel   Selets
LYUBOSHEVSKY Itsko   Selets
PINKHOVSKY Shepsha   Selets
RIYER Leyba   Selets
SHNAYDER Mortkha   Selets
SOSHITSKY Shlioma   Selets
VOLK Tsalko   Selets
VYSOTSKY Leyba   Selets
ZARETSKY Shapsha   Selets
ZARETSKY Yankel-Shepsha   Selets
BARENBAUM Ghersh   Shereshevo
BERENBAUM Yankel   Shereshevo
BEZNOSIK Ghershko   Shereshevo
BREMER Fayfel   Shereshevo
BREMER Shapes   Shereshevo
BURGMAN Dovid   Shereshevo
EYZERMAN Borukh   Shereshevo
FARSHEYTMAN Elya   Shereshevo
FELBAUM Leyzor   Shereshevo
GALPERN Itsko   Shereshevo
GALPERN Khaym   Shereshevo
GALPERN Mendel   Shereshevo
GHELBART Leyba   Shereshevo
GILMAN Dovid   Shereshevo
GORFINKEL Abram Shereshevo
GORFINKEL Movsha   Shereshevo
GORFINKEL Zelik   Shereshevo
GROSLEYD Ayzik   Shereshevo
GUKERMAN Yankel   Shereshevo
GUSTMAN Leyba   Shereshevo
KLEYNERMAN Sholom   Shereshevo
KRUGMAN Volf   Shereshevo
KUPERMAN Movsha   Shereshevo
LEVIN Khaym   Shereshevo
LEVKOVICH Itsko   Shereshevo
LEVKOVICH Yankel Shereshevo
LIKHOSELSKY Lipa   Shereshevo
MIKHLES Movsha   Shereshevo
MOGERMAN Zelman   Shereshevo
NAYCHAS Iosel   Shereshevo
NIRENSHTEYN Khiel   Shereshevo
PINSKY Izrael   Shereshevo
POCHINKA Ghersh   Shereshevo
POCHINKA Volf   Shereshevo
POMARANETS Movsha-Shmuel   Shereshevo
PREYSMAN Osher   Shereshevo
PRIZANT Leyba   Shereshevo
PTUKH Zelik   Shereshevo
RABINOVICH Leyzer-Itsko   Shereshevo
RABINOVICH Simkha   Shereshevo
RISHES Shamshon   Shereshevo
RUBINSHTEYN Tsalko   Shereshevo
RUDNITSKY Khaym   Shereshevo
RUSHCHITS Bendet Shereshevo
SAPERSHTEYN Movsha   Shereshevo
SERNIK Mendel   Shereshevo
SHAPIRA Movsha   Shereshevo
SHEYNMAN Simkha   Shereshevo
SHTILERMAN Abram Shereshevo
SHTUMMAN Nokhem   Shereshevo
SHUKHMAN Volf   Shereshevo
STRIYSKY Dovid-Ghersh   Shereshevo
SUKHOPOLSKY Dovid-Meyer   Shereshevo
TERESPOLSKY Dovid   Shereshevo
VAYNSHTEYN Mikhel   Shereshevo
VINOGRAD Dovid   Shereshevo
ZAYATS Berko-Gandel   Shereshevo
ZILBERSHTEYN Leyba   Shereshevo
ZLOTNIK Izrael   Shereshevo
ZVIERMAN Itsko   Shereshevo