1911 VSYA ROSSIA

SURNAMES  IN  ALPHABETICAL ORDER

ALL PRUZHANY UYEZD

Abramovich Leiba El Grocery Pruzhany. Bazarnaya str
Abramovich Abr Musical instruments Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Abramovich Vl. Abr., Stationary Pruzhany. Grodnenskaya Str.,
Abramovich Vl. Abr Haberdashery Pruzhany. Grodnensky Str
Ainbinder Mend. Dav. Haberdashery Bereza Mestechko
Aizenberg Mair. Shev. Beer Bereza Mestechko
Aizenberg Tsipa Zisk., Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Aizenberg Ios. Uriev., Grocery goods Bluden  Beredsk volost,
Aizenberg Ios. Uriev Kerosen Bluden. Berezsk.volost.
Aizenshtein Hana Movsh., Grocery goods Bereza Mestechko
Aizenshtein Leya Yank. Haberdashery Bereza Mestechko
Aizenshtein Tema Berk. Grocery goods Linovo Village
Aleksandrovskaya Dv.  Nah. Grocery goods Malech Mestechko
Alpern Sara Leib. Grocery goods Malech Mestechko
Alpern Mordk. Shm Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Aprik Meer Leib. Haberdashery Shereshevo Mestechko
Aronovich Chana Beer Shereshevo Mestechko
Averbuch Merla  Yud Grocery goods Malech Mestechko
Averbuch Mor. Abr Leather goods Pruzhany B- Nevsk. Str.
Averbuch Sara Iosel. Salt Pruzhany. B.-Nevsk. Str.
Averbuch Ida Ios Flour Pruzhany. Bazarnaya Str
Averbuch Ida Ios. Salt Pruzhany. Bazarnaya Str.
Averbuch Dav. Ios. Haberdashery Pruzhany. Grodnensky Str.
Averbuch L. Wood and fuel Shereshevo Mestechko
Averbuh Sara Iosel Fish Pruzhany. B. Nevsk. Str
Averbuh Est. Movsh. Haberdashery Shereshevo Mestechko
Averbuh Feiga, Grocery goods Dobuchin Village
Avgustovsky Shah. Gersh. Manufactured goods Stochki Village Belovej
Avol Iev. Gersh Beer Pruzhany.  B.- Nevsk. Str.
Avol Mih. Lit., Mineral&artificial water Pruzhany. B.-Nevsk. Str.
Avol Shlema Gersh Manufactured goods Pruzhany.  Bazarnaya Str
Avol Tsiv. Shlom Grocery Pruzhany.  Grodnenskaya Str
Avol Iev. Ios Grocery Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Avol Iev. Ios., Fish Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Avol Nev. Ios. Fruits Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Bagan Rohlya Manufactured goods Narevka Mestechko
Bagan Roh. Ben. Beer Narevka Mestechko
Bakunovskaya Feiga Gersh. Grocery goods Galeny Suhopolskaya vol
Barlem Peta Mend. Grocery goods Bereza Mestechko
Beizer Chana Beer Selets Mestechko
Belets Itka Ios. Beer Shereshevo Mestechko
Belsher Pav. Karl Sausages Bluden  Berezsk volost
Berestitsky Shmul Leiz Drugstore goods Pruzhany. Bazarnaya str
Berezovskaya Roh. Leib Grocery Pruzhany. Mihailovskaya Str
Berezovsky Gersh. Dav Eggs Pruzhany. Mihailovskaya Str.
Berezovsky Ios. Sh. Drugstore goods Shereshovo Mestechko
Berger Irsha Haim Clock Pruzhany. Brestskaya Str
Berkovich Regim. Ios Haberdashery Bereza Mestechko
Berkovich Ios. Mov. Wood and fuel Bereza Mestechko
Berkovich   Wood and fuel Bereza Mestechko
Berkovich   Beer Bereza Mestechko
Berkovich and Porodovsky Shama Wine Bereza Mestechk
Berman Zelm Wood and fuel Belovej Village
Berman M. Manufactured goods Bereza Mestechko
Berman Sor. Ios. Manufactured goods Segnevichi Pogodino station M-Kr. Railroad
Berman Sor. Ios. Haberdashery Segnevichi Revyatichsk v
Berman Yank. Meer Leibovich Grocery goods Vorojbity Village
Birenbaum Fr. Nah. Manufactured goods Malech Mestechko
Birenbaum Leiz. Mih. Agent  - 2nd Russn insurance society Pruzhany town
Birenbaum Ginda Eleva&Deiz Banking office Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Birenbaum Leiba Moh. Furnished flats Pruzhany. Grodnenskaya Str.
Birenbaum Leiz. Mih., Wine Pruzhany. Grodnenskaya Str.,
Birenbaum Abr. Shm., Grocery goods Shereshevo Mestechko
Blenitsky Leiba Shaev., Stationary Pruzhany.  Bazarnaya Str.,
Bloh Rub. Yank Grocery goods Bereza Mestechko
Bluhar Ios. Shov. Grocery goods Malech Mestechko
Blyahir Roh. Movsh. Grocery goods Selets Bazarnaya Square.,
Bodaevich Heirs Drugstores Shereshovo Mestechko
Bokshtein Feiga Gersh Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Bomhel Feiga Haim Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Braverman Ios. Meer Wood and fuel Pruzhany.  Bazarnaya Str
Breida Haim Shliom. Bread - grain Bereza Mestechko
Breizus Haim Itsk. Grocery goods Silichi  Rudniksk volost.
Bresky Dan. Abr Haberdashery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Bresler Ios. Zel Yeast Selets Mestechko
Brevda Pelta Dav., Flour Bereza Mestechko
Bubliotskaya Hana Mord., Grocery goods Gainovka Belovejsk volos
Buchalter Est. Ar. Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Bulchuk Os. Grig Grocery goods Raubetsk Suhopolsk volos
Burak Vl. Gersh Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Chaikin Beilya Ios. Flour Bereza Mestechko
Chaikin Mindlya Abr Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Chehanovsky Faiv. S. Metal/metal goods Pruzhany.  Brestskaya Str.,
Chemerinsky Meer Ovs. Tobacco Bereza Mestechko
Cherchevsky Simha Ar. Grocery goods Linovo Village
Chernotsky Pav. Varf Agent Minsk agricultural mutual insurance society Pruzhany. 
Chervinskaya Mar. Mih., Sausages Pruzhany.  Brestskaya Str.
Chervinsky Konstantin Sausages Pruzhany.  Brestskaya Str
Chervinsky Stepan Sausages Pruzhany.  Brestskaya Str
Chervinsky Konst. Beer Pruzhany.  Brestskaya Str.,
Chij Fed. Fed. Grocery goods Rozyatichi Village
Davidov Germ. Ios., Flour Bereza Mestechko
Davidov Germ. Ios Bread - grain Bereza Mestechko
Davidson O. Tov. Meat shops Selets Mestechko
Derechinskaya Tauba Kalm., Grocery goods Bereza Mestechko
Derenkin Ar. Itsk., Grocery goods Belovej Village
Dvoretskaya Mind. Velv.. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Dynerman Sora Glass Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Eidelman Gdal Wood and fuel Narevka Mestechko
Eishel Masha Meer Grocery goods Masevo Village
Eliovich Broha Shm., Grocery goods Bereza Mestechko
Elshan Fr. Gersh. Grocery goods Bereza Mestechko
Elshan Chaya Vul. Manufactured goods Bereza Mestechko
En..in Sr. Ab Flour Pruzhany. Bazarnaya Str.
Epelbaum Etlya Movsh. Manufactured goods Malech Mestechko
Epshtein Genya  Yoh. Grocery goods Bereza Mestechko
Epshtein Mih. Shm., Bread - grain Bereza Mestechko
Epshtein Hasha Movsh Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Epshtein M. Itsk. Leather goods Selets Bazarnaya Square
Fabrikant Roh. Nik. Grocery goods Narevka Mestechko
Faibushevich Yank. Leib. Grocery goods Linovo Village
Fedoruk Rom. Emel Grocery goods Svischi Muraviovsk volost.  Village Tevli
Feldman Movsha Ilem Wood and fuel Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Finkelshtein Ben. Hatsk. Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Forer Nota Abr. Haberdashery Pruzhany. Bazarnaya Str.
Forer Abram Movsh. Manufactured goods Pruzhany. Brestskaya Str.
Fridelshtein Nik. Leib. Wood and fuel Bereza Mestechko
Fridman Bluma Ios., Manufactured goods Bereza Mestechko
Fridman Edlya God. Plates and dishes Selets Mestechko
Fridman Movsh. Yank. Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Fridman Movsh. Yank. Haberdashery Bluden"selo"Beredsk volo
Fridman Shol. Shim. Grocery goods Jabin Village, Tevli
Fridman Beila Yud. Grocery goods Masevo Nov..Masevsk vo 
Galperin Froim Leib Wood and fuel Bereza Mestechko
Galperin Genya Godel. Flour Bereza Mestechko
Galperin Gitlya Itsk, Grocery Pruzhany. Bazarnaya Str
Galperin Riva Abr Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str
Galperin Vell. Movsh Grocery Pruzhany. Bazarnaya Str.
Galperin Musha Movsh., Grocery Pruzhany. Bazarnaya Str.
Galperin Rivka Beer Pruzhany. Bazarnaya Str.
Galperin Raitsa Gesh Plates and dishes Pruzhany.  Bazarnaya Str.,
Galperin Abr. Gersh Grocery Pruzhany. Brestskaya Str.
Galperin Haim Sr Beer Pruzhany. Sadovaya Str.
Galperin Mar. Naft., Grocery goods Shereshevo Mestechko
Galperin Beylya Movsh. Grocery goods SheinVillMihailovsky  vol
Galperin Beylya Movsh. Grocery goods Shein , Mihailovsky volost
Galpern Golda Shmul. Manufactured goods Bereza Mestechko
Galpern I.O. Grocery Pruzhany. Bazarnaya Str.
Garbar Yank. El Bread grain Pruzhany. Bazarnaya Str.
Garbaty Elya Tsoha Book shops Pruzhany. Brestskaya Str.
Gedershtein Leiz. Zel. Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Gedershtein Leya Itsk. Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Geer Yak. Meer. Clothes Pruzhany. Brestskaya Str.,
German Man. Abr. Manufactured goods Bereza Mestechko
German Mord. Abr. Wood and fuel Segnevichi Pogodino station M.-Kr Railroad
Gershgorn T. Ben. Metal goods Bereza Mestechko
Gershgorn Vl. Vund Grocery Pruzhany.  Brestskaya Str.
Gershgorn Doba Ar., Plates and dishes Pruzhany.  Brestskaya Str.,
Gihman Dav. Faiv. Fabrics Shereshevo Mestechko
Gihman Dav. Faiv. Wool Shereshevo Mestechko
Gilman Fruma Movsh Grocery goods Shereshevo Mestechko
Gilman L. Yank., Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Gilman Alt. Movsh. Grocery goods Velikoe Chernyahovsk vol 
Ginzburg Movsha Dav. Beer Bereza Mestechko
Glezer Chaya Shim. Haberdashery Bereza Mestechko
Glotser Beil. Gid. Grocery goods Kostyuki Village 
Glozerman For. Leiz. Haberdashery Bereza Mestechko
Goberman Golda Yank. Haberdashery Bereza Mestechko
Godenborgskaya Fruma Beer Shereshevo Mestechko
Gofman Est. Dav. Grocery goods Tihovelya Village Masevo
Goldberg Leya Abr. Grocery goods Bereza Mestechko
Goldberg Gen. Nik. Inns and tea shops Linovo Village
Goldberg Dav. Naft. Metal goods Malech Mestechko
Goldberg Movsha Berk Agent Russian insurance society Pruzhany.
Goldberg Abr. Leib Meet shops Pruzhany.  Tserkovnaya Str.
Goldberg Movsha Velv Meet shops Pruzhany.   Tserkovnaya Str.
Golderain Faiga Shm. Spirits Pruzhany.  Grodnenskaya Str.
Goldfain Golda Aiz., Flour Bereza Mestechko
Goldfand Tserl Rub., Metal goods Bereza Mestechko
Goldman Elka Rub Manufactured goods Bereza Mestechko
Goldman M.Mord Wood and fuel Pruzhany. Kobrinskaya Str.
Goldshtein Haim. Berk., Inns and tea shops Malech Mestechko
Goldshtein Movsha Shm., Metal/ metal goods Pruzhany. Brestskaya Str
Goldshtein Zelm. Yud. Inns and tea shops Selets Mestechko
Golubovich Velv. Ios. Leather goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Golubovich Riv. Ben Clothes Pruzhany.  Grodnenskaya Str.,
Golubovich Est. Abr., Beer Pruzhany.   Kobrinskaya Str.
Goluvich Leiba Gersh., Furnished flats Pruzhany.   Bobrinskaya Str
Gordon Movsha Wood and fuel Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Gordon Vel. Leib., Wood and fuel Pruzhany.   Kobrinskaya Str.
Gorodetskaya Keilya Osher. Metal/metal goods Pruzhany.   Brestskaya Str.
Gorsky Mih. Grocery goods Gainovka Belovejsk volos
Gorusalko Gersh. Aiz. Chalk Bereza Mestechko
Grab Matv. Prok. Grocery goods Jabin Village, Tevli
Grabovetsky Ar. Velv. Grocery goods Glubinets  Belovej
Granat Velya Shmuil. Haberdashery Shereshevo Mestechko
Granat Send Beer Shereshevo Mestechko
Grinberg Rasha Gersh., Grocery goods Narevka Mestechko
Grinberg Nik. Movsh. Agent (Salamandra insurance society), Pruzhany. 
Grinberg Est., Beer Pruzhany.  Brestskaya Str.
Grinberg B. Movsh., Grocery goods Tevli Village
Grinvald Berko Yank., Drugstore goods Bereza Mestechko
Gritsul Yud. Inns and tea shops Narevka Mestechko
Grunt Leiba Ben Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Gurvich Git. Iosel., Beer Pruzhany.   Shershevskaya Str
Hashin Ivan Alekseevich Wine Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Hashin Ivan Alekseevich Church staff Pruzhany.  Grodnenskaya Str.
Hishin Ivan Alekseevich Grocery Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Homsky Movsha Send Manufactured goods Bereza Mestechko
Hoshskaya Sima Sr Manufactured goods Pruzhany. 
Hoshsky Shaya Ios., Furniture Pruzhany.   Brestskaya Str.
Hvaibishevich Vel. Mord. Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Ilyashevich Pav. Trof., Beer Pruzhany.  Brestskaya Str.,
Iolon Chaika Shm., Flour Malech Mestechko
Izbutsky Ab. Hon., Grocery goods Narevka Mestechko
Izbutsky Dav. Hon Grocery goods Narevka Mestechko
Izraelit Leiz. Pot., Grocery goods Malech Mestechko
Juk M. Shaeva Flour Malech Mestechko
Juk Feiga Itsk. Grocery goods Malech Mestechko
Juk Haya Rub Grocery goods Malech Mestechko
Juk Feiga Yank., Beer Malech Mestechko
Kagan Mendlya Gersh. Plates and dishes Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Kaganovich Dvoira Ios Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Kagansky Ber. Mov., Grocery goods Bereza Mestechko
Kanel Shahna Mov Meet shops Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Kantorovich Feiga Abr. Grocery goods Malech Mestechko
Kantorovich Rohl Gersh. Beer Shereshevo Mestechko
Kaplan Abr. Mov., Haberdashery Bereza Mestechko
Kaplan Vigd. Shm. Haberdashery Malech Mestechko
Kaplan Its. Abr. Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Kaplan Leya Poh. Grocery goods Selets Mestechko
Kaplan Est. Yud., Plates and dishes Selets Mestechko
Kaplan Ar. Shm. Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Kaplan Keilya Kasr Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Kaplan Leya Aiz Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Kaplan Yud. Tov. Wood and fuel Selets Bazarnaya Square
Kaplenskaya Roh. Yank., Manufactured goods Narevka Mestechko
Karashik Gersh., Grocery goods Masevo Village
Karetka Maks. Step., Grocery goods Zastava Belovejskaya volo
Kashuba Leont. Grig Grocery goods Raubetsk Suhopolsk volos
Katz Aron Iosel Wood and fuel Pruzhany.
Katz Ar. Mord. Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Katz Kor. Haim Plates and dishes Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Katz Haim Yank Grocery Pruzhany.   Sadovaya Str
Katz Movsha Fr., Meet shops Pruzhany.   Tserkovnaya Str.,
Katznelenbogen Chaya Vulf Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Kesler Sora Leib. Tobacco Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Kessler Tsina Ios Beer Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Kilinskaya Dvoira Movsh. Salt Bereza Mestechko
Kilinsky Movsha Vel. Drugstore goods Bereza Mestechko
Kilinsky Aron. Shmerk. Kerosen Bluden"selo"Beredsk volo
Kipen Pev. Ar. Grocery goods Selets Mestechko
Kirzner I.A. Clothes Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Kiselbaum Tsirlya Ber. Flour Malech Mestechko
Kleinerman Shol. Bread grain Shereshevo Mestechko
Kleinerman Keila El. Grocery goods Zastava Belovejskaya volo
Kleitserman Meer Vel., Wood and fuel Pruzhany.   Kobrinskaya Str.
Ko?el Sheina Gavr. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Kobrinetz Shaya Duv Grocery goods Sosnovka Village Tevli
Koidenovsky Nota Vul., Beer Bereza Mestechko
Kontorovich K. Leather goods Shereshevo Mestechko
Korelitsky Gil. Leib., Flour Bereza Mestechko
Koschuk Chaya Shm. Beer Malech Mestechko
Kosovitsky Dav. Ios Grocery goods Narevka Mestechko
Kotelskaya Tereza Adol. Inns and tea shops Gainovka Belovejsk volos
Kotik Tauba Haim Manufactured goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Kotovskaya Hana Abr. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Koval Itska Abr Beer Bereza Mestechko
Kozin E. Sem Inns and tea shops Bluden"selo"Beredsk volo
Krasny Ios. Meet shops Pruzhany.   Bazarnaya Str
Kravchik Leiz. Ar. Agent Russia insurance society Pruzhany. 
Kravchik Tsirlya Leib., Manufactured goods Pruzhany.   B.- Nevsk. Str
Kravets Faiv. Tov Leather goods Bereza Mestechko
Kravetskaya Dina Dav Grocery goods Gainovka Belovejsk volos
Kreipes Its. Nah., Spirits Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Kremer Rohlya Gdal Grocery goods Bereza Mestechko
Kremer Est. Abr Grocery goods Bereza Mestechko
Kremer Ber., Grocery goods Selets Mestechko
Kriger Meita Abr. Flour Bereza Mestechko
Krinzberg Enta Movsh Flour Pruzhany.   Mihailovskaya Str
Krinzberg Roh. Gersh Grocery Pruzhany.  Tserkovnaya Str.
Krjivopish Vladislav Vladislavovich Drugstore Pruzhany.  town
Kronik Vasha Dav, B Drugstore goods Pruzhany.   Pevsk str
Kroshin Movsha H Flour Pruzhany.  Mihailovskaya Str.
Krotan Movsha H. Bread - grain Pruzhany.  Mihailovskaya Str
Krugman Chaya Zelm. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Krugman Meer Geshel Wood and fuel Narevka Mestechko
Krugman Est. Movsh Haberdashery Shereshevo Mestechko
Krugman Hvola Beer Shereshevo Mestechko
Kruk Grig.Ilyich Grocery goods Kozly  Rudniksk. Volost,
Krushnitsky Dav. Volf. Wood and fuel Gainovka Belovejsk volos
Krushnitsky Dav. Volf. Wood and fuel Gainovka Belovejsk volos
Krutsel Br. Val., Wood and fuel Pruzhany.  Derechinskaya Str.
Latsorovsky Ios. Tan Grocery goods Bereza Mestechko
Lebershtein Zilya Yud., Beer Shereshevo Mestechko
Leiboshitz Leya Eleva Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Leiboshitz Chirly Leib Inns and tea-shops Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Leschinskaya. Feiga Ab Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Lev Sora Movsh., Grocery goods Narevka Mestechko
Lev Ar. Movsh Grocery goods Peski Chernigovsk.volost,
Levchuk Vikt. Iv. Grocery goods Krasnoye  Katransk volost
Levin Lev Mend Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Levin Zys. Nik., Flour Selets Mestechko
Levin Zys. Itsk. Salt Selets Mestechko
Levinbuk Dvoira Flour Bereza Mestechko
Levinson Vulf Gert Grocery goods Bereza Mestechko
Levit Freida Itsk., Grocery goods Malech Mestechko
Levitsky Itsko Movsh. Grocery goods Shilin Berezsk. volost.
Levkovich Zelm. Raf. Flour Shereshevo Mestechko
Levkovich Mirka Fish Grocery goods Bakuny ,Kotransk volost,
Liberman Mov. Grocery goods Bereza Mestechko
Liboshits Movsha Dav., Beer Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Libshtein Liba Shm. Haberdashery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Lidenbaum Ios. Tev, Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Linovskaya F. Shm Beer Pruzhany.   B.- Nevsk. Str
Liseev Shm., Leya Gersh., Grocery goods Bereza Mestechko
Listitskaya Tauba Mo Grocery goods Suhopol Village
Litvinsky Mih. Zalm Agent Russian insurance society Pruzhany. 
Litvinsky El.-Gersh. Zalm Agent (Warsaw Ins. Soc.) Pruzhany. 
Lopur Alexei Iv Grocery goods Bakuny , Kotransk volost,
Luksha Evd. Pav. Grocery goods Hvalovo Suhovolsky volo
Luksha Evd. Pav. Grocery goods Hvalovo Suhovolsky volo
Lunskaya Sheva Yank Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Maevsky Ant. H. Haberdashery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Maletskaya Sora Peis. Haberdashery Belovej Village
Maletskaya Mirka Ar Manufactured goods Belovej Village
Maletskaya Leya-Yank Grocery goods Belovej Village
Maletsky Leiz. Movsh. Manufactured goods Stochki Village  Belovej
Mech(n?)ik Ios. Neis., Manufactured goods Bereza Mestechko
Melnik Its. Haim Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Mendeliovich Dav. Mend. Grocery goods Bereza Mestechko
Meshel .... Mov Grocery Pruzhany.   B.-Nevsk. Str
Milikovsky Yank. Its Leather goods Bereza Mestechko
Mintz Sr.-Yank. Poh Agent  Russian insurance society Pruzhany. 
Mo.ovlyanskaya Feiga Movsh Furnished flats Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Mokransky Yank. Ar., Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Molder Enta Gersh Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Molodovskaya Chaya Berk. Grocery goods Sosnovka Village Tevli
Morants Movsh. Zel. Grocery goods Narevka Mestechko
Mosailo Os. Pav Grocery goods Raubetsk Suhopolsk volos
Motlovskaya Rivka Leib Leather goods Malech Mestechko
Movshovich Shm. Ios., Grocery goods Linovo Village
Movshvich Milya Movsh Grocery Pruzhany.   B.- Nevsk. Str
Muhavskaya Chaya Mord Leather goods Pruzhany.   Bazarnaya Str
N(P?)antel Tylya Mot., Grocery goods Rudniki Village
Nai(du?)s Shm. Dav Wood and fuel Bereza Mestechko
Nitzberg Ios. Shil., Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Nitzberg  Abr. Lip Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Nitzberg Shol. Movsh Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Nitzberg Yank. Gerts Goods for horses Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Nitzberg Ben. Itsk. Grocery goods Smolyany Village Pruzany
Nodostroits Chaya Ios. Flour Selets Mestechko
Nohemovsky Vr. Dav Mineral&artificial water Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Nolop Zyslya Mov., Grocery goods Bereza Mestechko
Odeshko Atep. Ant Grocery goods Sherch Village Tevli
Ogulnin Han. Abr. Grocery goods Narevka Mestechko
Olshevskaya Hana Sr. Grocery goods Selets Mestechko
Olshevskaya Chana Sr. Bread grain Selets Mestechko
Olshevskaya Chaya Srol. Grocery goods Luchitsa Noskovsk. volost
Omelyanchuk Yust. Tim Grocery goods Belovej Village
Orjekovsky Vladimir Stepanovich Confectioner's Pruzhany.   Kostelnaya Str.
Orlinskaya Alta Beer Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Orlovskaya Zyslya Ar Grocery goods Linovo Village
Orlovskaya Leya Peis. Grocery goods Linovo Village
Orlovskaya Leya Meis., Grocery Pruzhany. Bazarnaya Str.
Oschevsky Morduh, Beer Bereza Mestechko
Osherovich Sora Mih. Yeast Bereza Mestechko
Osipova Tat. Iv Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
P(N,L?)obutsky Haim. Dav Metal goods Narevka Mestechko
P(N?)otak Ios. Faiv. Grocery goods Bereza Mestechko
Pashkovskaya Golda Abr., Glass Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Perelmuter Elya Zelik. Grocery goods Smolniki Village Tevli
Perelshtein Dav. Is.., Metal /metal goods Pruzhany.   Bazarnaya Str
Perelshtein Yank. Mov Metal /metal goods Pruzhany.   Bazarnaya Str
Perelshtein Haim Mend Tobacco Pruzhany.   Bazarnaya Str
Perelshtein Dav. Is., Haberdashery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Perelshtein Leiba Mend Meet shops Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Perelshtein Haim Mend Wallpaper Pruzhany. Bazarnaya Str.
Perelshtein Bunya Send Sap Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Perelshtein Bun. Osip. Metal /metal goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Perelshtein Shl. Mend. Grocery goods Selets Mestechko
Perelshtein Sora Grocery goods Kozly  Rudniksk. Volost,
Perkal Etla Mord., Clothes Pruzhany.   Bazarnaya Str
Perlovich Feiga Yank. Manufactured goods Bereza Mestechko
Petrashevsky Ign. Matv. Drugstores Narevka Mestechko
Petrashevsky Mih. Alexandrovich Grocery goods Mejuika Katransk volost.
Pinchuk Rohlya Grocery goods Malech Mestechko
Pinskaya M. Ios. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Pinskaya Bl. Yank., Leather goods Shereshevo Mestechko
Pisarevish Feiga Aiz. Grocery goods Starovolya Village Pruzhany.
Pisetsky Osher. Movsh., Leather goods Bereza Mestechko
Plutnitskaya Feiga Mord Grocery goods Gainovka Belovejsk volos
Plutnitsky Volf Wood and fuel Belovej Village
Podbelsky Ruv. Dav. Hats, caps Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Podstroitsa Minya Mov Haberdashery Bereza Mestechko
Polek Gersh. Peis., Meat shops Bereza Mestechko
Pomeranets Abr. Gd Grocery goods Malech Mestechko
Pomeranets Metal goods Metal goods Malech Mestechko
Pomeranets Leya Pevah. Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Pomeranets Lev Gersh. Beer Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Pomeranets Leya Gersh. Beer Shereshevo Mestechko
Pomeranetz Mir. Gersh. Haberdashery Bereza Mestechko
Pomeranetz Leya Gersh Beer Bereza Mestechko
Pomeranetz Leya Gersh. Beer Malech Mestechko
Pomeranetz Osher. Nik Gasoline Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Pomeranetz Bor. Zel. Bread - grain Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Pomeranetz Abr. Sh. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Pomerantsev Abr. Dav Wood and fuel Bereza Mestechko
Pomerantz Pl. Yak. Agent Byelostok insurance societ Pruzhany. 
Porozovsky Shama Beer Bereza Mestechko
Poznyak Ad. Pet Beer Bereza Mestechko
Praisman Feiga Shmul. Haberdashery Shereshevo Mestechko
Praisman Shm. Osher., Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Prushanskaya Sima Leib. Grocery goods Poddubno Village Tevlya
Pruzansky Gersh Boruch Agnt St.Petersburgh insurance society Pruzhany. 
Pruzansky Dav. Itsk. Grocery goods Horki Village Tevli
Rabinovich Yank. Wood and fuel Belovej Village
Rabinovich Meer Sr. Grocery goods Malech Mestechko
Rabinovich Rivka Abr. Manufactured goods Malech Mestechko
Rabinovich Aiz Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Ran(v?)ach Mend. Yank., Manufactured goods Bereza Mestechko
Rankevich Zelm. Hatsk Grocery goods Shereshevo Mestechko
Ratner .... Ben Manufactured goods Selets Bazarnaya Square
Ratner Ab. Ben. Haberdashery Selets Bazarnaya Square
Ratovetskaya Reia Its Grocery goods Belovej Village
Ravich Feiga Shm. Tobacco Pruzhany.   Bazarnaya Str
Ravnitsky Dav. Vict. Clock Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Ravnitsky Dav. Vict. Jeweller Pruzhany.   Grodnenskaya Str.
Reshes Abram Iot. Restaurant Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Reshes Abr. Nat., Beer Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Reznik Basha  Naft Grocery goods Bereza Mestechko
Reznik Minya Leather goods Bereza Mestechko
Rinberg Feiga Shim. Grocery goods Bereza Mestechko
Riterman Abr. Shim. Meat shops Bereza Mestechko
Rogovich Yank. Movsh Clothes Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Romanovsky D. Is. Sausages Bereza Mestechko
Rosuhovskaya Haya Dav., Beer Pruzhany.   B.- Nevskaya Str
Rozenshants Chava Yank Manufactured goods Pruzhany.   Bazarnaya Str
Rozenshtein Nik. Movsh Drugstore goods Pruzhany.   Grodnensky str.,
Rubinshtein   Grocery goods Narevka Mestechko
Rybnik Yank. Meer Grocery Pruzhany.  Bazarnaya Str.
Saharov Shl. Yank. Inns and tea shops Malech Mestechko
Sapir Chava Shaev., Manufactured goods Malech Mestechko
Sapir Shol. Ved. Beer Malech Mestechko
Sapirshtein Liba Abr. Haberdashery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Saroka Vas. Inns and tea-shops Pruzhany.   Brestskaya Str.
Savchitskaya Rishlya Haim Grocery goods KorolyovBelovejskaya vo 
Savchitsky Yank. Berk. Grocery goods Korolyov  Belovejskaya volost
Sedletsky Alexander Adol. Agents Minsk Agricultl Society of Mutual Insur Yanovschina Village Pruzhany.
Segel Rub. Shmul., Flour Bereza Mestechko
Segel Han. Mord., Beer Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Segel Zel. Leib. Grocery goods Soboli Revyatichsk volost
Seletskaya Peha Movsh. Drugstore goods Malech Mestechko
Seletskaya Feiga Meer Tobacco Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Seletsky Abr. Shm. Drugstore goods Pruzhany.   Bazarnaya str.
Seltitskaya Chaya Zelm Grocery goods Narevka Mestechko
Serlin Gersh. Is Grocery goods Bereza Mestechko
Serlin Leiba Vel. Bread grain Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Setsehovich Foma Fr., Sausages Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Sevtsevich Ant. Fom Grocery goods Belovej Village
Shapiro Yank. Gersh. Manufactured goods Narevka Mestechko
Shapiro Meer Hatsk. Metal /metal goods Pruzhany.  Brestskaya Str.,
Shapiro Meita Osher Metal /metal goods Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Shapiro Movsha Bor. Metal / metal goods Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Shapiro Keilya Movsh. Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Shapiro Tsir. Abr. Grocery goods Samoilovichi Berevsk vol
Shats Dav. Gerts Grocery goods Bereza Mestechko
Sheiman Sima Movsh. Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Sheinbaum Bor. Abr. Leather goods Shereshevo Mestechko
Sheinberg Rohlya Naf. Grocery goods Malech Mestechko
Sheinberg Abr. Shm Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Sheinblum Abr. Gersh. Leather goods Bereza Mestechko
Sheines Sora Mov Grocery Pruzhany.   Brest Str.,
Sheines Lei. Fish. Grocery goods Kolyadichi Rudniksk volo  
Shelestun Fed. Vas. Grocery goods Belovej Village
Shenfeld Yank. Peis. Grocery goods Selets Mestechko
Shenfeld Leya Itsk. Grocery goods Rudniki Village
Shereshevsky Sara Mov., Grocery Pruzhany.   B.-Nevsk. Str.,
Shlosberg Tamara Movsh. Metal goods Bereza Mestechko
Shmidt Shm. Movsh. Drugstore goods Narevka Mestechko
Shostakovskaya Genya Mend. Grocery goods Narevka Mestechko
Shraibman Ioh. Abr., Leather goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Shtuker Ben. Grocery goods Bereza Mestechko
Shurukman Bitka Yank. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Shvartz Elya Ios. Grocery goods Bereza Mestechko
Shvartz Musha Itsk. Grocery goods Malech Mestechko
Shvartz Minya Leib Metal /metal goods Pruzhany.   Brestskaya Str.,
Shvartz Sara Haim Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Shvartz Yank. Mor. Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Slonimsky Naft. Ev. Wood and fuel Belovej Village
Smetyuh Ant. Pav. Grocery goods Lihoselitsy Kotransk volo
Sobotsky Ant. Af. Drugstores Bereza Mestechko
Society mutual
 cred
  Bank Pruzhany. 
Solnits Rivka Shm. Grocery goods Bereza Mestechko
Soloveichik Hana Manufactured goods Malech Mestechko
Soloveichik Chaya Shmul Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Stavsky Yank. Shim. Manufactured goods Belovej Village
Stavsky Shim. Srol Grocery goods Belovej Village
Stavsky Its. Movsh Grocery goods Vejki Muravyovskaya volo  Tevli
Stuchinskaya Bl. Shol Manufactured goods Shereshevo Mestechko
Sudilonsky Osher. Gersh., Grocery goods Bereza Mestechko
Tabachnik Ar. Ios., Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Tarmo Mov. Ios., Stationary Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Tenenbaum Berko Meer Manufactured goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Topolsky Yud. Manufactured goods Bluden"selo"Beredsk volo
Tsapirmeister Yank. Beer Pruzhany.   B.- Nevsk. Str
Tsehopolsky F. Naft. Wood and fuel Tyshamlya Moskovsk volo  Masevo
Tylman Fr. Dav. Beer Bluden"selo"Beredsk volo
Tzaref Movsha Sheb Manufactured goods Pruzhany.   Brestskaya Str
Tzitsberg Seid. Shol Manufactured goods Pruzhany.   Bazarnaya Str
Umshtein Est. Berk. Tobacco Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Unterman Abr. Gersh Wood and fuel Bereza Mestechko
Urinsky Elya Tsod Gasoline Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Urinsky Elya Tsod., Salt Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Vainshtein T. Mord. Grocery goods Malech Mestechko
Vainshtok Rivka Flour Bereza Mestechko
Valdman Tsiv. Ios. Bread grain Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Vanevsky Movsh., Grocery goods Narevka Mestechko
Varshavskaya Yahna Pot. Grocery goods Bereza Mestechko
Veksler Rohlya Perts. Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Vengerovsky Osh. Srol., Grocery goods Narevka Mestechko
Venigedder Sora Rub. Grocery goods Shereshevo Mestechko
Vittenshtein Shl. Izr., Furnished flats Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Volepelsky Sr. El Book shops Pruzhany.   Grodnenskaya Str
Volevelsky Sr. Ed Wallpaper Pruzhany.   Grodnenskaya Str.
Volovelsky Shm. Ben. Metal goods Bereza Mestechko
Volyanskaya Mindlya Ios. Grocery goods Bereza Mestechko
Volyansky Leiz. Ios. Beer Narevka Mestechko
Volyansky Zav. Abr Beer Pruzhany.   Brestskaya Str.
Volynetz Riv. Leib. Grocery goods Malech Mestechko
Voron Abr. Ios. Beer Narevka Mestechko
Vulfovich Mord. Vulf., Beer Bereza Mestechko
Vysoker Leiba Tsal., Haberdashery Bereza Mestechko
Vysoker Tsil. Srul. Grocery goods Malech Mestechko
Vysotsky Movsha, Meat shops Selets Mestechko
Yablonsky Sr. Leib., Yeast Pruzhany.   B.- Nevsk. Str.
Yahovich Its. Shm., Leather goods Pruzhany.  Bazarnaya Str.,
Yakovitskaya Sara Leib Flour Pruzhany.   B.- Nevsk. Str
Yakovitskaya Sara Leib., Salt Pruzhany.   B.- Nevskaya Str.
Yakovitsky Haim Leib Bread - grain Pruzhany.   B. Nevskaya Str.
Yalin Gdal Dav Beer Bereza Mestechko
Yalin Elka Gdal. Bread - grain Bereza Mestechko
Yalovskaya Neha Meer., Beer Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Ops. Ios. Agent  Salamandra insurance society Pruzhany. 
Yanovich Abram Leibovich Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Yanovich Feisa Yankelevich Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Ovs. Shm. Metal /metal goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Mar. Orel., Flour Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich B. Clothes Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Mar. Orel. Salt Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Shm. Todr. Hay Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Shm. Todr Bread grain Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Shlioma Pinh. Tea and sugar Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yanovich Maid. Itsk Leather goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.,
Yanovich Sora Beer Selets Mestechko
Yudelevskaya Sora Berk. Grocery goods Bereza Mestechko
Yudevich P(N)an Gdal., Grocery goods Bereza Mestechko
Yudkovsky Tsah Itsk Manufactured goods Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Yudovich Leya Id Grocery Pruzhany.   Bazarnaya Str
Zabludovskaya Rohlya Abr Manufactured goods Narevka Mestechko
Zabludovskaya Hana Grocery goods Masevo Village
Zakheim Ben. Yank. Beer Bereza Mestechko
Zakheim Feiga Ben Grocery Pruzhany.  Michailovskaya St
Zakheim Roh. Lit. Flour Pruzhany.  Mihailovskaya Str.
Zaletsky Ios. Yatsk. Caps and hats Bereza Mestechko
Zaritskaya Ruh. Yank. Grocery goods Tevli Village
Zaritsky Abr. Shim., Grocery goods Bluden"selo"Beredsk volo
Zatotsky Abr. Tim Grocery goods Linovo Village
Zatotsky A. Aiz. Grocery goods Netrebl Chernyakovsk vol 
Zatotsky Shim. And., Grocery goods Sherch  Village Tevli
Zavedensky Ar. Abr. Grocery goods Lyaskovichi Bereza
Zazemsky Tauba Iser Grocery Pruzhany.   Grodnensky Str.,
Zelvunskaya Rohlya Gersh Grocery goods Selets Bazarnaya Square
Zilberberg Abr. Gersh Leather goods Pruzhany.   Shereshevsky Str.
Zilbershtein Movsha Beer Shereshevo Mestechko
Zinger Shlioma Berk. Grocery goods Narevka Mestechko
Zlatogur Roh. Mov. Manufactured goods Malech Mestechko
Zomer Roda Mord Grocery goods Linovo Village
Zubatsky Abr. Movsh. Grocery goods Matyasy Village Tevlya
Zuber Abr. Dav. Bread grain Pruzhany.   Bazarnaya Str.
Zubrovskaya Riva Abr., Grocery goods Bereza Mestechko

Home Page  Index to Exhibits