VYSIA ROSSIA - 1895

SURNAME NAME ACTIVTY PLACE
ABRAMOVICH   Salt Pruzhany
AVERBUCH   Cloth Pruzhany
BERESTITSKY   Pharmacy goods Pruzhany
BIRENBAUM   Inn Pruzhany
BORUCHIN   Contractors Pruzhany
CHAMIN Iv. Al. Grocery Pruzhany
EPSHTEIN   Matches Pruzhany
EPSHTEIN   Grain & spirits Pruzhany
FORER   Tobacco Pruzhany
FORER   Cloth Pruzhany
GLEZER   Matches Pruzhany
GOLDBERG   Pharmacy goods Pruzhany
GOLDBERG I. Contractors Pruzhany
GOLDBERG A. Contractors Pruzhany
GOLDFAIN   Contractors Pruzhany
GRINBERG M. Grain Pruzhany
GRINBERG E. Grain & spirits Pruzhany
HALPERN   Wine Pruzhany
KOSINSKY Iv. Pharmacy Pruzhany
KREINES   Contractors Pruzhany
KREINES   Grain & wood Pruzhany
KRUCHEL   Steam mill Pruzhany
LAPIN   Beer brewery Pruzhany
PINES   Contractors Pruzhany
SCHNEERSON   Contractors Pruzhany
TABODITZKI   Steam mill Pruzhany
VISHNIAK   Grain Pruzhany
VITENSHTEIN   Inn Pruzhany
YANOVSKI   Wine Pruzhany
 
GERSHGORN   Metal Bereza
GRINBERG   Wine Bereza
KRUPEL   Steam mill Bereza
LURIA   Contractor Bereza
SOBETSKY Boleslav Leonidovich Drugstore Bereza
 
MAEVSKY Bronislav Drugstore Malch
 
BARKON   Drugstore Selets
RATNER   Dry goods & clothes Selets
 
CHEHANOVETZ   Metal Shereshev
KRASNINSKY Felix Yulievich Drugstore Shereshev
 
LIOVSKY   Printshop Abramovichi
BOZHANOVA Nataliya Ivanovna Wine factory Amelin
DZEKONSKY Mariya Wine factory Anopol
 
GERMAN   Wood Belovej
ROZENBLUM   Wood Belovej
ROZENSHTEIN   Wood Belovej
SHULTS     Belovej
MINKIN   Dry goods Belovej
 
IGOLKOVSKY Alexandr Evgrafovich Wine factory Bilosovshchizna
KORSHUNOV Alexandr Mihailovich Wine Bilotsovshchizna
 
GROMNITSKAYA Sofiya Wine factory Bluden
ZAKHEIM   Wood Bluden
FRUMER   Dry goods Bluden
 
LEVKOVICH Kozma Eduardovich Wine factory Bukroboshchizna
DZEKONSKY Albin and Marian Wine factory Chalets
SHTER Valentin Petrovich Wine factory Choiniki
PINES   Wood Kozhelika., Khiva
TREMBITSKY Vladimir Wine factory Linovo
ZAVODSKY Yosif Wine factory Molech
 
GOLDFARB   Dry goods Narevka
IZBUTSKI   Dry goods Narevka
 
TREMBITSKY Boguslav Viktorovich Wine factory Nikitichi
SHVYKOVSKY Valentin Petrovich Wine factory Poltznovo
 
GOLDFABER,   Trade agent Pruzhany Uyezd
KRUGMAN   Trade agent Pruzhany Uyezd
RABINOVICH,   Trade agent Pruzhany Uyezd
FRIDENBERG   Trade agent Pruzhany Uyezd
YABLONSKY   Trade agent Pruzhany Uyezd
 
MARTENS Ferdinand Ivanovich Brick factory Rybinsky
SILNITSKY     Shereshevskaya dacha
AVGUSTOVSKY   Foodstore Stochek
HUTERMAN     Ur. Mormoshevo
FUNDLER     Ur. Radogach
ROZENBLUM   Wood Uroch. Rogachi
BYCHOVEVETZ   Wine factory Yuslin
GOLCH Sigurd Vladimirovich Wine factory Zababie, Seleng, Boguslavtsy
POGODINA Elizaveta Gavrilovna Wine factory Zditovo

Homepage   Index to Exhibits