ALPHA LIST OF NAMES IN 1993 PINKUS BEREZA
   
Surname Name
   
Abramovitz Leizer
Abramovitz Tamara
Aharonburg Elie
Aizenberg Toba
Aizenshtein Chanania
Alexandrovsky Chaia
Alexandrovsky Chaim
Alexandrovsky Moishe
Alexandrovsky Tzirl
Alexandrovsky Reitze
Alterman Natan
Arieli (Podostroitze) Meir
Arion Dr.  
Arochik Dr.  
Aronovitz Yankel
Aronovitz Isaschar
Asherovitz Shifre
Asherovitz HA'RAV Yaakov Moshe
Ashkenazi Chana Dvora
Ashkenazi Yechiel
Ashman Aharon
Atzmony (Grinberg) Rivke
Babiuf Sara
Baidatz Favel
Balebat Chaim
Bam Shmuel
Barensky Meir
Barkleit Yosef
Barlem Motel
Bas  
Basuk Chaim, Dr.
Batelai Yaakov
Bavitz Menachem
Bavitz (see Ben Israel) Sara
Bayer Taibel (Yona)
Bayer Rashe
Beguin Menachem
Beizer Eliezer
Beizer Hershel
Beizer Mayte
Beizer Chaim
Bekler David
Bekler Reuben
Ben Israel  Chaim
Ben Israel  Yakov Dr.
Ben Israel  Ytzhak
Ben Israel  Sara
Ben Yaakov (Simanovsky) Miriam
Ben Yehuda Rivka
Berenshtein Osher
Berenshtein Chashe
Berenshtein Moishe
Berenshtein Moishe
Berenshtein Rivka
Berezovsky Yudel
Berezovsky Shamai
Berkovich Donia
Berkovich Dvora
Berkovich Hilel
Berkovich Yaakov
Berkovich Yaakov
Berkovich Ieshaiahu
Berkovich Sore
Berkovich (see Goldin) Rochel
Berkovich (see Zilbershtein) Leah (Elizabeta)
Berlin  Naphtali Tzvi Yehuda
Berlin (ha'nediv/charitable) Naftaly Dov Yehuda
Berman Alter
Berman Beiltshe
Berman Dona
Berman Leizer
Berman Meir
Berman Motye
Berman (played violin)
Berman Sheike
Bernatzky Yechiel
Bernatzky Kustak
Bessler  
Bian Leibel
Biletzik Chana
Biletzik Yehuda
Biletzik Chaim, Dr.
Bilovelutzky (Teacher)  
Biner  
Bliacher Shepsel
Blontzik Yosef
Blumerozen Baruch
Blumerozen (see Tabulitzky) Zahava
Blushtein Avigdor
Blushtein Chome
Blushtein Chane Muche
Blushtein Peshke
Blushtein Shoike
Blushtein Sheindel
Blushtein Shleimke (Shloime)
Boreisho Ephraim
Borgman Yosef
Borgman Simcha
Borgman (see Komkol) Fridel
Borodovsky Eliahu
Brainsky Yosef
Braverman Ytzhak Eliahu
Braverman (Sapir) Chaia
Brener Tzipora
Bressler Eliahu
Bressler Ytke
Bressler Chaim Zalman
Broida  
Broida Yiona
Broida Leibel
Broida Ysrael
Buchalt Keile
Buchalter Zvi
Buchalter Ioine
Buchalter Ytzchak
Buchalter Meir
Buckshtein Eliahu Mote
Buckshtein Eliezer
Buckshtein Esther Reizel
Buckshtein Osher
Buckshtein Berel
Buckshtein Hotke
Buckshtein Vichna
Buckshtein Sane
Buckshtein Palte
Buckshtein Shurke
Buckshtein Simcha
Buckshtein Sore
Buckshtein (Brener, Tzipora) Feiguel
Buri Vasily Nicolaievich
Chafetz Chaim Israel Meir Hacohen
Charitzky Avram
Chazon Ish  
Cheses (Teacher) Moishe
Chiskyiahu (Heler) Yael
Chomsky Dov
Chomsky Chaike
Chomsky Yosef
Chomsky Pinchas
Danzig Leah
Danzig Yosef
Danzig Leib
Danzig Sara
Davidovich (Chorus Director)  
Diamant (see Tuchman) Rivka
Diskin Biniomin
Drazner (Shapira, Penina Peshke
Dubiansky Shimon
Dubnov Shimon
Egoz Aron David
Egoz Shaul
Egozi Eliezer
Egozi Nechama (Iber)
Eidelsberg David
Elberg Moishe
Elem (from Bluden) Leizer
Eliovitz  
Elishiv (Shtuker) Mashe
Epelboim Avrom
Epshtein Dovid
Epshtein Henie
Epshtein Chaim
Epshtein Leah
Epshtein Yosef Simcha
Epshtein Leibel
Epshtein Moshe Eli
Epshtein Nachum Hilel
Epshtein Kalman
Epshtein Rivka
Epshtein Reizel
Epshtein Shloime
Epshtein (see Shmrelovsky) Chava
Epshtein (see Vigansky) Adina
Erd (Yad Vashem) Ytzhak
Even Ephraim
Faikov Zeidel
Fainzilber (Rav) Shloime Ha'levy
Falak Shmuel
Falarsky Mordechai
Farfelotzik (teacher)  
Feldman Eliahu
Feldman Moishe
Feldman Feiguel
Filsodsky  
Finkel Natan
Fishelzon Leizer
Fisher Baruch
Fisher Libe
Fisher Nechama
Fishman Velia
Fishman Leibe
Fishman Leizer
Fishman Mania
Fishman Mordechai
Fitkovsky Menachem
Fitkovsky Mosihe
Fitkovsky Sore
Fitkovsky Sheine
Fodorovsky Ydel
Fodorovsky Chaim
Fodorovsky Yosef Chaim
Fodorovsky Meite
Fodorovsky Keile Chaie
Fodorovsky (Pomerantz) Libe
Fodorovsky (see Heller) Civia
Frydenberg Chana
Frydenshtein Biniamin
Frydenshtein Yakov  Osher
Frydenshtein Moishe
Frydenshtein Rochel
Frydenshtein Simcha
Frydenshtein (Schwartz) Leah
Frydenshtein (teacher)  
Frydman Herschel
Frydman Yosef Chaim
Frydman Leah
Frydman Meir
Frydman Moishe
Frydman Nachum
Frydman Shabetai
Fus Ysrael
Gachelet Zvi
Gachelet Sara
Galin (Rav)  
Galperin Hershel
Gandz Shlomo
Gantz Ibn Ivanovich
Gantz Ibn Stephanovich
Gaon Saadia
Garber Ytzhak
Garber Mulik (Shmuel)
Garber Rochel
Garber Shimen
Garber (see Kravitz) Tamar
Gavin  
Geler (Fridenshtein) Etia
Gelfand Ytzhak
German Chaim
German Liba
German (see Broida Yona) Taibel
German (see Rachtza) Miriam
German (see Roles) Rochel
Gershgoren Leizer
Gershgoren Zisel
Gersh'horen Shlomo
Gershov (teacher)  
Glazer Aizik
Glazer Esther
Glazer Arie
Glazer Yaakov
Glazer Sonia
Glazer Saadia
Glazerman Yoske
Glazerman Leizer
Glotzerman  
Glotzerman Mara
Glotzerman Simcha
Gloz Aron
Gloz Moishe
Gloz Note
Goberman Yosef
Goberman Shmuel
Goberman Shimen
Goldberg Avigdor
Goldberg Alter
Goldberg Itshe (Itzhak)
Goldberg Archik
Goldberg Osher
Goldberg David
Goldberg Yente
Goldberg Ytzhak
Goldberg Israel
Goldberg Kabulish
Goldberg Leah
Goldberg Leibe
Goldberg Mushke
Goldberg Mordechai
Goldberg Moishe Aharon
Goldberg Feiguel
Goldberg Tzvi
Goldberg Shimshel
Goldberg (Lubashetzky) Sonia
Goldberg (see Ben Israel) Chaim
Goldberg (see Raab, Pnina Peshke
Goldfain Shmuel
Goldfand Ytzhak
Goldfarb Chane
Goldshtein Moishe
Goldshtein Sane
Golobotzky (teacher)  
Goraly Ytzhak
Goraly (Grozalka) Yaakov
Gotlieb Shmuel Noach
Graf Amir
Graibsky  
Graibsky Reizel
Graibsky (Koval) Chashke
Grinberg Avrom
Grinberg Taibel
Grinberg Israel
Grinberg Leibel
Grinberg Moishe
Grinberg (see Atzmony) Rivka
Grinberg (see Smorovitzky) Aniota
Grinshpan Yechiel
Grinshpring Yechiel
Grinshprung Biniomin
Grinvald David
Grosman  
Grosman Vasily
Grozalka (see Erlin) Sara
Grozalka (see Goraly) Yakov
Grozalka (see Goraly) Itzhak
Hacohen (see Chafetz Chaim) Israel Meir
Ha'Dayan Aizik
Halperin Eli
Halperin Yrmiahu
Halperin Shachna
Heler (Krinsky) Tzivia
Heler (Podorovsky) Tzivia
Heler (see Chiskiahu) Yael
Helman Zahava
Helman Chaim
Helman Yaakov
Helman Mushe Rochel
Helman Tzipora
Helman Shoshana
Helman Shlomo
Helman Shmuel
Hermalin Y.
Herschel (teacher)  
Hertzel Beniamin Zeev
Hertzog Chaim
Himelfarb (teacher)  
Horovitz  
Ibnovsky  
Kabitzky Avramy Shlomo (Rav)
Kabran Avrom Yehoshua
Kabran Gershon
Kagan Biniamin
Kagan Herschel
Kagan Chaia
Kagan Leah
Kagan Shilim
Kagan Sheime
Kagan Shalom
Kagan Biniamin
Kagan (teacher)  
Kagansky Avraham
Kagansky Yosef
Kagansky Ysrael
Kalnitzky Isaschar
Kalnitzky (from Pruzhany) Mordechai
Kaminetzky Yosef
Kaminetzky Shlomo
Kaminetzky Broche
Kaminsky Ida
Kaminsky Rachel
Kantor Avraham
Kantor Berel
Kaplan Ema
Kaplan Taibel
Kaplan Yehoshua
Kaplan Leibel
Kaplan Mina
Kaplan Mordechai
Kaplan Moishe
Karbachik Eliezer
Karbachik Osher
Karbachik Ziske
Karbachik Ysrael Chaim
Karbachik Miriam
Karbachik Perel
Karbachik Kalman
Karbachik Rivka
Karbachik Rochel
Karbachik Reizel
Karbachik (Potak) Chaia
Karbachik (Shiubitz) Miriam
Karbachik (Shlosberg) Hodes
Karelitz Ytzhok
Karelitz (from Selcz) Yehuda Berel
Kashtalian Ibn
Kasirsky Leah
Kasirsky (see Stubar Aviva) Vichne
Katzaf  
Katzar Berel
Katzenelboigen (teacher)  
Katzinsky Alter
Klausner (Proffesor) Yosef
Kletzkin Naftali Hertz
Kletzkin (Rav) Elyahu
Kletzkin Dr. Yakov
Klorman Yosef
Kobrinsky Moishe
Kobrinsky Shimen
Kolodny Leizer
Konkol (Burgman) Fridel
Konotovsky Alter
Korbatz Baruch
Korbatz Tuvia
Korbatz Tamar
Kosovitzky Moishe
Koval  
Koval Avraham
Koval Zundel
Koval Chaim
Koval Moishe
Koval Rivka
Koval Shaie
Kovner Aba
Kozirsky (policeman)  
Krabelnik Pola
Krieger Simcha
Krisnky Aizik
Krisnky Beiltze
Krisnky Zlatke
Krisnky Feiguel
Krisnky Keiltze
Krisnky Simcha
Krisnky (see Heller) Civia
Krolitzky Idel
Kronik Ester
Kronik Hershel
Kuperman (from Brest)  
Kutanik Yosef
Lasky Harold 
Lebanon Chaim
Leibovitz (teacher)  
Leizerovsky Chaim
Lenger Ite
Lenger Kalman
Lenger Shepsel
Lenin  
Levenbruck Shabetai
Levin Arieh Dov
Levin Biniamin Dovid
Levin Golda
Levin Shmuel
Levin (Halevi) Matityahu Pinchas
Levinzon Miriam
Levinzon Naphtaly
Levkovisk (Rav) Moshe
Levkovitz Alexander
Levkovitz Andrei
Liberman Shepsel
Lichotzky (gentile)  
Lichtiker (Dr.)  
Lifshitz Aizik
Lips Simcha
Lisitzky Baruch
Lisitzky Leah
Lisitzky Litman
Lisitzky Rachel
Lisitzky (see Fitkovsky) Sarah
Lisitzky (see Ratner Tzipora) Feiguel
Liskovsky Dov
Liskovsky Chanoch
Liskovsky Shloime
Liskovsky (see Zaltsman Yafa) Sheine
Litvinov Maxim
Lubashevsky Herschel Velvel
Lubashevsky Chane
Lubashevsky (see Goldberg) Sonia
Lysker Bela
Lysker (School Secretary)  
Lyss Mora
Magnes Ele
Malcharsky Zeev
Malinow Yosef
Manewitz (teacher)  
Manger  
Markish Peretz
Matzenelovitz David
Meshualul Eizel
Milikovsky Dobe
Milikovsky Motel
Miller Ester
Miller Henia
Miller Zeev
Miller Ysrael
Miller (teacher)  
Minkovitz Avraham
Minkovitz Velvel Zeev
Minkovitz Yosef
Minkovitz Yechutiel
Minkovitz Mina
Minkovitz Rachel
Molodovsky Aizik
Molodovsky Leibel
Molodovsky Malke
Molodovsky Kadia
Molotov  
Moshkovitz Yosef
Moshkovitz Yakov
Mozes (see Helman) Shoshana
Muzikansky Yerachmiel
Naidus Elke
Naidus Gershon
Naidus Fenia
Naidus Keile (daugther  of Ghershon)
Naidus Shimon
Naidus (see Shangar) Keile (daugther  of Shimon)
Naoy Mattes
Naoy (Tuchman) Reizel
Nianmosh  
Niborsky (Teacher) Ytzhak
Nimrozansky Mosihe
Niselboim (see Egozy) Eliezer
nn Penina
Nomarzansky Rivka
Nosetzky Yocheved
Nosetzky Ytzhak
Nosetzky Simcha
Novick Chana
Novick Yosef
Novick Moshe
Novick Roman
Novick Rachel
Noz (from Bluden) Avraham
Nusboim Shloime
Oierbach Yosef
Orlin (Goraly) Sara
Orlovsky Ytzchak
Peniel Noach
Perel Moishe Yosef
Perelovitz Feiguel
Peretz Yosef Chaim
Permut Zalman
Pilshetzik Yehuda
Pinchuk Leizer
Pisetzky Guitel
Pisetzky Bashke
Plantovsky (Peniel) Noach
Plantovsky (see Shtein Naomi) Zisel
Plotkovsky  
Podostroitza Zisel
Podostroitza Chane
Podostroitza Meir
Podostroitza Marisha
Podostroitza (see Ariely) Meir
Pomeranitz Ytche
Pomeranitz Ydel
Pomeranitz Eliezer
Pomeranitz Gedaliah
Pomeranitz Zelik
Pomeranitz Chana
Pomeranitz Ytzhok
Pomeranitz Liza
Pomeranitz Motia
Pomeranitz Motel
Pomeranitz Fruma
Pomeranitz Tzipa
Pomeranitz (see Rozenboim) Civia
Portnoy (teacher)  
Portnoy (teacher) Yaakov Leib
Potak Avraham
Potak Yehuda
Potak (see Karaptchik) Chaia
Pozniak (gentile)  
Profes Aharon
Puterman Yakov
Puterman Yehuda
Puterman (teacher)  
Rabinovitz Biniamin
Rabinovitz Henach
Rabinovitz (teacher)  
Rachtza (German) Miriam
Radner (Lisitzky) Tzipora
Rapaport (Berman) Devora
Rashinsky Brantze
Rashinsky Meir
Rashinsky Ovadia
Rashinsky Roza
Rashinsky Shimon
Rashinsky Shaul
Ravitz Zelik
Ravitz Chaia
Ravitz Chetzkel
Ravnitzky Yakov
Ravshinsky Tamtze
Reshes Ester
Reznik Avraham
Reznik Aharon
Reznik Velvel (Zeev)
Reznik Saadia
Reznik Shmerel
Reznik (Pomeranitz) Yona 
Reznik (teacher) Yona
Ribentrof  
Rishes (Judge) Mendel
Rolas (German) Rachel
Rottenberg (Mexico)  
Rozansky Tamtze
Rozenblum Mordechai Yechezkel
Rozenboim (Pomeranitz) Civia
Rozenfeld (teacher)  
Rubinshtein Yakov
Rubinshtein Reizel
Rybak Berel
Sapir Yakov
Sapir Ytzhak
Sapir Moishe
Sapir Nachman
Sapir Sonia
Sapir Sender
Sapir (Braverman) Chaim
Sapoznak Yente
Sapoznik Abraham
Segal Chava
Seletzky Ephraim
Seletzky Dina
Seletzky Yakov
Seletzky Meir
Serlin Herschel
Serlin Yente
Serlin Shloime
Serlin (see Slutsky) Mania
Shabrinsky Abraham
Shachor Yacob
Shachor Nachman David
Shaftan Eli
Shaftan Guite
Shalom Aleichem  
Shamgar (Naidus) Keile
Shapira Abraham
Shapira Biniamin
Shapira Nathan
Shapira Shaike
Shapira Shimshon David
Shapira (Drazner) Penina
Shapira (Teacher) Rochel Chemel
Shapira Dr.  
Shatinsky Borislav
Shatz Abraham
Shatz David
Shatz Moishe
Shik Elyahu
Shiovitz (see Karbatshik) Miriam
Shipiatzky Moshe
Shipiatzky Shoshana
Shlomovich Fishke
Shlosberg Ydel
Shlosberg Yacob
Shlosberg (see Karbitzky) Hodes
Shmerlovsky (Epshtein) Chava
Shmuel (Ha'melamed)  
Shtein (Falantovsky) Naomi
Shtein (Teacher) Meir
Shteinerman Kalman
Shtuker Biniamin
Shtuker Baruch
Shtuker Berel
Shtuker Ytzhak
Shtuker Yente
Shtuker Nechemia
Shtuker (Paiuk) Mashe 
Shtuker (see Elishiv) Mashe
Shulgan (teacher)  
Shushan Gnendel
Shushan Sara
Shuster Abraham
Shvetz Yacob
Shwartz Etel
Shwartz Ester
Shwartz Baruch
Shwartz Pesel
Shwartz Israel
Shwartz Meir
Shwartz Niana
Shwartz (Dr.)  
Sikorsky  
Simanovsky Elke
Simanovsky Mordechai
Simanovsky Sheine
Simanovsky (see Ben Yaakov) Miriam
Sirota (Chazan/Ritual Chantor)  
Skiletzky Yosef
Slutzky Ytzhak
Slutzky Mashe
Slutzky (Chaim)  
Slutzky (see Solan Chaim)  
Slutzky (Serlin) Mania
Smolensky Peretz
Smorovitzky Aniuta
Smorovitzky Ytzhak
Smorovitzky Motel
Sodolovsky Leib
Sokolovsky Akiva
Sokotozky Yakov
Sokotozky Yehaiahu
Solan (Dr.) Chaim
Solnitz Yechiel
Solnitz Melamed
Solovitzky Chaim
Soronavsky Zeev
Spector (Ha'Rav)  Ytzhak Elchanan
Stalin Yosef
Stuber (Kasirsky) Aviva
Subinsky Ida
Subinsky Chaim
Subinsky Ytzhak
Subinsky Note
Subinsky Tzila
Tabulitzky Eliahu Yosef
Tabulitzky Elizaf
Tabulitzky Aron Yehuda
Tabulitzky Yaakov Uri
Tabulitzky Ytzhak
Tabulitzky Moishe
Tabulitzky Zvi
Tabulitzky Rochel
Tabulitzky (Blumrozen) Zahava
Tabulitzky (see Tinri) Shmuel
Talmor Eli
Talmor Dalia
Talmor Yehuda
Talmor Yael
Talmor Lori
Talmor (Shtorch) Tzipora
Tarasbitz Archady
Tene Biniamin
Tinari Shmuel
Tinari Sarit
Tithar David
Tkatz Eli
Tkatz Chava
Tkatz Nisel
Trop (Ha'rav) Yosef Chaim
Tuchman Ester
Tuchman Beilke
Tuchman Batia
Tuchman Chana
Tuchman Yehuda
Tuchman Ytzhak
Tuchman Leibe
Tuchman Mashe
Tuchman Meilach
Tuchman Minia
Tuchman Moishe (ben Yehuda)
Tuchman Moishe (ben Leib)
Tuchman Rivka
Tuchman (see Gachelet) Sara
Tuchman (see Navi) Reizel
Tuchman (see Talmor) Yehuda
Tuchman (Talmor) Eli
Tzachanovsky Libe
Tzadok Reb Itshe
Tzederboim Mordechai
Tzeidlin Hilel
Tzesler (see Ben Yehuda) Rivke
Tzesler (Zakheim) Beilke
Tzofnat (teacher) Aharon
Tzukerman (teacher)  
Ulinover Yosel
Unterman Avrom Yosef
Unterman Isser (Great Rabbi)
Urbach Yechiel
Urbach Ytzchak (Ytche)
Usishkin Menachem Mendel
Vainshtein Vove
Vainshtein Shloime
Vainshtein (teacher) Zlatke
Vais (teacher) Leizer
Valuvetzky Pinchas
Vigansky (Epshtein) Adina
Vigodzky Alexander
Visoker Leib
Visoker Malke
Volansky Abraham
Volansky Chana
Volovelsky Biniamin
Volovelsky Leibel
Volpovich Leibel
Vroshilsky (teacher)  
Yablonovitz Baruch Leizer
Yablonovitz Mosihe
Yablonovsky  (two brothers)
Yahalom Abraham
Yahalom Eliezer
Yahalom Shmuel
Yahalom (Zakheim) Chaitze
Yazarsky Leizer
Ybor Chaim
Ybor Itchak Mordechai
Ybor Feivel
Ybor (see Egozy) Nechama
Ybor (see Shipiatzky) Shoshana
Yelin Mor Natan
Yelin Shtekelis Miriam
Ytzkovitz Gregory
Yudlovsky Sara
Zabilovitz Biniamin
Zabitzbitz Yakov
Zabotinsky Zeev
Zaidenberg Shaulo Arieh
Zakheim Aron
Zakheim Zelik
Zakheim Zalman
Zakheim Yechiel Nisen
Zakheim Yaakov
Zakheim Nisel
Zakin Rivka
Zalbsky Yosel
Zaltsman Yehoshua
Zaltsman Yaakov
Zaltsman Ysrael (Pola)
Zaltsman Reuben
Zaltsman (Liskovsky) Yaffa
Zamuchovsky Henia
Zaritzky Yeshaiahu
Zilbershtein (Berkovich) Elizabeta (Rochel)
Zizmanovich Baruch Zusha
Zonshain Moishe
Zonshain Reizel
Zubrener (teacher)  

Hompage   Index to Exhibits