BEREZA RESIDENTS WHO IMMIGRATED TO ERETZ ISRAEL

 

The following Kartuz Bereza citizens had the privilege to immigrate to Eretz Israel during the Turkish regime, during the days of the British regime, or after the formation of the State of Israel

 

Family Name

Given Name

Patronymic

Year

Notes

ALEXANDROVSKY 

Chaim

 

1939

 

ALFIE 

Gnendl

SENDERSOVITZ

1937

 

ALUFY

Sarah

GLAZER

1932

 

ARIELI

Meir

FODOSTROITZA

1928

 

ATZMONY

Moshe

BOKSHTEIN

1914

 

ATZMONY

Rivka

GRINBERG

1937

 

BABITZ

Menachem

 

1948

 

BARKAY

Mindel

 

1913

Yanviel

BARKAY

Yosef

BERKOVITZ

1913

Yanviel

BAYER

Taibel

 

1936

 

BEN ARI

Sonia

BEREZMAN

1934

 

BEN DOV

Nisan

SHTUKER

1920

 

BEN ISRAEL

Chaim

GOLDBERG

1936

 

BEN YAAKOV

Miriam

SIMANOVKSY

1936

 

BEN YAKIR

Tzipora

PERLOV

1936

 

BEN YEHUDA

Rivka

TZESLER

1932

 

BERKOVITZ

Yakov Z’L

 

1933

 

BERMAN 

Tyzhok

 

1933

 

BERNSHTEIN

Moshe

 

1947

 

BILTZIK

Yehuda

 

1949

 

BOKSHTIEN

Elie Motie

 

1950

 

BOKSHTIEN

Eliezer

 

1950

 

BOKSHTIEN 

Vichne

 

1950

 

BOM

Nechama

 

1926

 

BOM

Shmuel’s Wife

 

1926

(Shmuel's wife)

BOM 

Shmuel

 

1926

 

BRENER

Tzipora

BOKSHTEIN

1956

 

BRESLER

Elia’hu

 

1934

 

BROIDA

Sonia

 

1938

 

BROIDA

Yona

GERMAN

1932

 

BURGMAN

Chaim

 

1932

 

BURGMAN

Simche

 

1924

 

BURGMAN

Tzipe 

 

1932

 

BURGMAN 

Yehuda

 

1932

 

CHOMSKY

Dov

 

1936

 

CHOMSKY

Yosef

 

1948

 

DAVIDOVITSH

Shimshon (Shimshl)

 

1935

 

DUSHANITZKY

Yafa

REZNIK

1935

 

EGOZY

Eliécer

NISELBOIM

1935

 

EGOZY 

Nechama

YBER

1934

 

EIDLBERG 

Yosef

 

1926

 

ELIOBITZ

Bracha

 

1913

 

ELIOBITZ

Chaia

RABITZ

1928

 

ELIOBITZ 

Elchanan

 

1913

 

ELISHIV

Masha

SHTUKER

1950

 

EPSHTEIN

David

 

1949

 

EPSHTEIN

Tubia

 

1926

 

EPSHTEIN 

Ithak Elchanan

 

1955

 

FALANTOVSKY

Shlomo

 

1926

 

FISHER

Baruch

 

1939

 

FITKOVKSY

Sore

LISITSKY

1936

 

GARBER

Mirka

 

1935

 

GARBER

Shimon

 

1935

 

GARBER

Shmuel

 

1935

 

GARBER

Tzvi

 

1935

 

GARBER

Yitzhak

 

1935

 

GERMAN

Michael

 

1926

 

GERSHGORN 

Moshe

 

1948

 

GERSHOV

Niome

 

1924

 

GERSHOV 

Mindel

 

1924

 

GOBERMAN

Shimon

 

1939

 

GOLDBERG

Asher

 

1936

 

GOLDBERG

Avigdor

 

1939

 

GOLDBERG

Israel

 

1936

 

GOLDBERG

Tvi

 

1933

 

GOLDBERG 

Yente (Yocheved)

 

1936

 

GOLDIN

Rachel

BERCOVITZ

1933

 

GORALY

Itzhak

GROZALKA

1934

 

GORALY 

Rachel

GROZALKA

1934

 

GORALY 

Yaakov

GROZALKA

1934

 

GRAIBER 

Mashe

SHTUKER

1965

 

GROSMAN

Chaim

 

1926

 

HABER

Rina

SUBINASKY

1949

 

HADANY

Yosef

DANTZIG

1934

 

HALPERIN

Eliezer

 

1922

 

HALPERIN

Rachel

 

1922

 

HELLER

Clara

KRINSKY

1935

 

HELLER

Tzivia

FODOROVSKY

1936

 

HELMAN

Shlomo

 

1949

 

ISRAELY

Miriam

GROSMAN

1929

 

KAGAN

Biniamin

 

1957

 

KAGANSKY

Israel

 

1937

 

KARLITZ

Hadaza

BEREZMAN

1930

 

KARLITZ

Sima

BEREZMAN

1935

 

KATCHKO

Bruria

HALPERIN

1924

 

KATZ

Sarah

DANTZIG

1938

 

KAWRAN

Yakov

KAVRAN

1948

 

KONKOL

Frida

BURGMAN

1932

 

KOPELEVITZ

Ester

GROZALKA – GORALY

1934

 

KOZLOVKSY

Rachel

GROSMAN

1933

 

KRAVCHIK

Kalman

 

1947

 

KRAVITZ

Baruch

 

1935

 

KRAVITZ

Tamar

GARBER

1935

 

LISITZKY

Litman

 

1935

 

LISKOVKSY

Dov

 

1935

 

MILLER

Ester

HALPERIN

1933

 

MILLER

Henia

TUCHMAN

1932

 

MILLER

Israel

 

1932

(Zeev's son)

MILLER

Zeev

 

1932

 

MINKOVITZ

Meir

 

1935

Lives in US

MINKOVKSY

Abraham

 

1941

 

MINTZ

Racel

RABITZ

1935

 

MOSHKOVITZ

Yosef

 

1937

 

NIRNSHTEIN

Miriam

 

1934

 

NIRNSHTEIN 

Tzipora

 

1932

 

NOSETZKY

Simcha

 

1939

 

NOY

Chava

RABITZ

1932

 

ORLIN 

Sarah

GROZALKA (GORALY)

1932

 

PAZES

Israel

 

1949

Ha 'Rav

PENIEL

Noach

FALANTOVSKY

1941

 

PINTSHUK

Nechama

RABITZ

1933

 

POMERANETZ

Mushke

 

1939

 

POTAK

Avraham

 

1949

Lives in US

RAB

Pnina

GOLDBERG

1936

 

RABITZ

Zelig

 

1938

 

RACHTZA

Miriam

GERMAN

1937

 

RADNER 

Tzipora

LISITSKY

1932

 

RAPAPORT

Dvora

BERMAN

1932

 

REZNIK

Aron

 

1933

 

REZNIK

Avraham

 

1935

Murdered in WWII in El Alamein, Egypt

REZNIK

Leib

 

1935

 

REZNIK

Sarah

 

1935

 

REZNIK

Shimon

 

1935

 

REZNIK

Yona

Taibel

1935

Visited Bereza in 1939 and was murdered in Ghetto

ROLES

Rachel

GERMAN

1935

 

ROZENBOIM

Tzipora

POMERANITZ TZIPE

1932

 

ROZOVSKY

Shmuel

 

1938

 

ROZOVSKY

Yosef

 

1935

 

SAPIR

Alexander

 

1926

 

SAPIR

Chaia

BREVERMAN

1926

 

SAPIR

Moishe

 

1926

 

SAPIR

Noach

 

1926

 

SAPIR

Tzipora

 

1926

 

SAPIR

Yakov Chaim

 

1926

 

SAPIR

Ytzhak

 

1926

 

SHAMGAR

Margalit

NAIDUS KEILE

1932

 

SHAPIRA

Pnina

DRAZNER

1938

 

SHATZ

Avram

 

1934

 

SHATZ

David

 

1938

 

SHATZ

Moishe

 

1935

 

SHATZ

Nechama

 

1935

 

SHATZ

Rachel

 

1938

 

SHATZ

Tvi

 

1933

 

SHIPIATZKY

Moishe

 

1933

 

SHIPIATZKY

Shoshana

YBER

1933

 

SHTEIN

Zisl (Naomi)

FALANTOVSKY

1935

 

SHTUKER

Berl

 

1935

 

SHTUKER

Sima

 

1935

 

SHWARTZ

Abraham

 

1941

 

SLUTSKY

Manie

SERLIN

1936

From Pruzhany

SLUTZKY

Ytzhok

 

1936

From Lenin

SMERLOVSKY

Chava

EPSHTEIN

1938

 

SMOROVITZKY

Anyuta

GRINBERG

1932

 

SMOROVITZKY

Ytzhak

 

1934

 

SORONOVSKY

Zeev

 

1949

 

STUBER

Aviva

KASIRSKY VICHNE

1939

Lives in US

SUBINSKY

Tzila

 

1949

 

SUBINSKY

Ytzhok

 

1949

 

TABULITSKY

Elisaf

 

1939

 

TINARY

Shmuel

TABULITZKY

1935

 

TUCHMAN

Dove

MILIKOVSKY

1934

 

TUCHMAN

Moshe

 

1946

 

TUCHMAN

Ytzhak

 

1947

 

VAIS

Sonia

SAPIR

1926

 

VIGANANSKY 

Adina

EPSHTEIN

1934

 

VINIK

Ahuba

LAZAROVKSY

1931

 

VINIK

David

 

1931

 

VOLOVELSKY

Biniamin

 

1939

Niome

YAHALOM

Eliezer

 

1949

 

YLAN

Tania

RATNOVSKY (BERMAN)

1973

 

ZALTSMAN

Israel

 

1934

 

ZALTSMAN

Shmuel

 

1931

 

ZALTSMAN

Yafa

LISKOVKY

1935

 

ZAVILOVITZ

Chana

 

1934

 

ZONSHAYN

Shoshana

 

1935