RESIDENTS OF BEREZA BEFORE WWII
  

 

SURNAME NAME/NOTES
ABRAMOVITZ'S Son-in-law
AHARON From Pishke
AHARONOVITZ Yisachar
ALEXANDER Avian, Dr
ALEXANDROVSKI Moshe
ALPERIN Moshe, Fashe
ALPERIN Asa
ALPERIN Bentzion
ALPERIN Madosh
ALPERIN Mushka
ALPERIN Peitza
ALPERIN Shmuel
ALPERIN Ye'hoshua
ALPERIN Yirachmiel
ALVOLYICHAR Yuzi
APELBOIM From Yasvitz
APELBOIM Yehuda
ASHMAN Aharon
ASHMAN Shalom
ASHMAN Yacov
BALGALEI Leibel
BARKLEID Yosef
BARKLEID Zelig
BARNITZKI Ester and Husband
BAYER Eliezer
BAYER Yosef
BAYER Mendel
BEIZER Fishel
BEKER Pesach
BERELEM Motel
BEREZMAN Moshe
BEREZMAN Ye'hosuha
BERKOVITZ Motel
BERMAN Leizer
BERMAN Tuvyah
BERMAN Yeshaya'hu
BILCHIK Chaya Etel
BILCHIK Eliyahu-Yosef
BILCHIK Feivel
BITTZIK Shlomo
BLIACHER  
BLIACHER Chaim-Zelig
BLIACHER Ytzchak
BLOMSHTEIN Shlomo
BLUM  
BLUMSHTEIN Chana Musha
BLUMSHTEIN Shoika
BOKSHTEIN Aryeh
BOKSHTEIN Eitzel
BOKSHTEIN Shimon
BOKSHTEIN Yehuda,(Widow of)
BOKSHTEIN Alter
BOKSHTEIN Asher
BOKSHTEIN Chaim
BOKSHTEIN David
BOKSHTEIN Eitzel
BOKSHTEIN Eli-Mote
BOKSHTEIN Pesach
BOKSHTEIN Shlomo
BOKSHTEIN Tuviah
BOKSHTEIN Zuna
BOLSHEVSKI Zosha
BORIN Alexander
BOTENSKI Ichkeh
BOVITZ  
BRAVERMAN  
BRAVERMAN Widow
BRAZOVSKI The Beadle
BRAZOVSKI Ruben
BREISHA Efraim
BREISHA Leib
BROIDA Chaim
BROIDA Leibel
BROIDA Mendel
BROIDA Peshel
BROIDA Widow of
BROIDA Ysrael
BRONSHTEIN Asher
BROVERMAN Meir
BUCHALTER Feival
BUCHALTER Herschel
BUCHALTER Meir
BUCHALTER Yosef
BURGMAN Yosef
CHAIKEN Nachman
CHERLI Shaul
CHOMSKI Hillel
CHOMSKI Pinkhas
CHOMSKI Yosef
CHOMSKI Yudel
DAVID Soap Manufacturer
DENENBERG Hershel
DERECHINSKI Eli
DERECHINSKI Meilach
DERECHINSKI Michael
DITKOVITZ Nachum Itshe
DITKOVITZ Shmuel
DROGOCHINSKI Shaul
DRUKER Leib
DUBINSKI Ester
DULGIN Nachman
EGOLNIK Archik
EGUS Henye
EIDELSBERG David
EIDELSHTEIN Arniel
EIZENBERG Meirim
EIZENSHTEIN Achsah
EIZENSHTEIN Chanayah
EIZENSHTEIN David
EIZENSHTEIN Losia
EIZENSHTEIN Moshe
EIZENSHTEIN Widow
EIZENSHTEIN Yirachmiel
ELBERG, Moshe
ELBERG, Yosef
ELIYAHU'S son-in-law
ELMAN Aharon Shmuel
EPSHTEIN Chaim
EPSHTEIN Feigel
EPSHTEIN Gavriel
EPSHTEIN Leibel
EPSHTEIN Moshe-Eli
EPSHTEIN Shimon
EPSHTEIN Shmuel
EPSHTEIN Ye'hoshua
EPSHTEIN Yosef-Shimcha
EPSHTEIN Zalman and Sara
EPSHTEIN Zalman
EXMAN Aharon
EXMAN Shalom
FEIGELMAN Berel
FEIGENBLAT David
FEINGOLD Sender
FELDMAN Chaim
FELDMAN Feigel and husband
FINK Leiba
FISHELS Shmuel (Shochet)
FISHER Yitzchak
FISHMAN Velya
FRANK Mordechai
FRANK Rachel
FRANKEL Freida
FRANKEL (BEREZMAN) Ora
FRIEDENBERG Mutieh
FRIEDENBERG Yacov
FRIEDENSHETIN Moshe
FRIEDENSHETIN Benyamin
FRIEDENSHETIN Yacov-Asher
FRYDMAN Alter
FRYDMAN Avrahmal
FRYDMAN David
FRYDMAN Fridel
FRYDMAN Henia and Etzel
FRYDMAN Hershel
FRYDMAN Itsheh
FRYDMAN Leah and husband
FRYDMAN Michael
FRYDMAN Moshe
FRYDMAN Nachamche
FRYDMAN Nachman
FRYDMAN Sheina-Breina
FRYDMAN Yacov
FRYDMAN Yosef
GALPERIN Ysrael Tsadok
GELER Feigel
GELER Rachel
GELMAN Aharon
GERBER Alter
GERMAN Chaim
GERMAN David
GERMAN Shepsel
GERSHGORN, Malka
GERSHGORN, Moshe
GINSHPRING Chaim (Tolya)
GINSHPRING Moshe Shimcha
GINSHPRING Sara and Bella
GINSHPRING Avraham Yitzchak
GINZBURG Nisan
GLEZER Aharon
GLEZER Eli
GLEZER Isaac
GLEZER Saadia
GLEZER Yacov
GLUTZERMAN  
GLUTZERMAN Avraham
GLUTZERMAN Elimelech
GOLDBERG Hershel
GOLDBERG Itshe
GOLDBERG Itshe Herschel
GOLDBERG Leibe
GOLDBERG Mordechai
GOLDBERG Moshe-Aharon
GOLDBERG Pinches
GOLDBERG Ysrael
GOLDFEIN Shmuel
GOLDSHTEIN Zuna
GORDON Horecherka
GORDON Nionche
GORODETZKI Nachum
GOSTOVSKI Moshe
GREENBERG Avraham
GREENBERG Shmuel
GREENVALD Rasha
GREIVSKI  
GREIVSKI Feivel
GROSMAN Eli
GUBERMAN Shmuel
GUBERMAN Yechiel
GUBERMAN Yosef
GUBERMAN Yossel
HAIDEMAK Moshe
HAVER, Josef
KABREN Benyamin
KABREN Ye'hosuha
KABRIN Benyamin
KAGAN Avigdor
KAGAN Bobke
KAGAN Chaim Yoel 
KAGAN Chinka
KAGAN Mendel
KAGAN Moshe
KAGAN Shaimah
KAGAN Shulem
KAGAN Ysrael
KAGAN Yosef and Devora
KAGAN Zalman
KAGANSKI Berel-Leib
KAGEN Yerecmiel Moshe
KAMINTZKI Cheitzah
KAMINTZKI David
KAMINTZKI Shaul
KAMINTZKI Shlomo
KANTOR Avraham and Berel
KAPLAN  
KAPLAN Fishel
KAPLAN Isser
KAPLAN Leibl
KAPLAN Liebel
KAPLAN Mordechai
KAPLAN Moshe
KAPLAN Yehoshua
KAPLAN Yisrael
KARINSKY Shlomo (Bentzet)
KARINSKY Yisrael (Bendit)
KARINSKY Yosef
KARINSKY Shmuel
KARSHINKSI The teacher
KARSIK Velvel
KAS Yacov
KASIRSKI Chanon
KASIRSKI Feigeh
KASIRSKI Tzipira and husband
KAZENCHI Livtinger, Dr
KELLER Store
KELNITZKI Ysachar
KEPIN Widow  
KIRZHNER  
KIRZHNER Moshe
KIRZHNER Nachum
KLEIMAN Avraham Yitzchak
KLEIMAN Mordecai
KLEINMAN, Yosef-Aharon
KOBRINSKI Shimon
KOLISHEVSKI Fishel
KOLODENI Ysrael
KOLODNER Efraim
KOPRIANSKI Shmuel
KORMAN  
KOSOVSKI From Blodne
KOSOVSKI Tzemach
KOVEL Moshe
KOVEL Pinya
KOVEL Berel
KRAVCHIK  
KRAVCHIK Eli
KRAVELNIK  
KRAVELNIK Paula and husband
KRAVICH Teibel and wife
KRAVICH Yaacov
KRAVITZ Feivel
KRAVTZIK Leizer
KROLITZKI Idel
KROLITZKI Hillel
KROLITZKI Rikel
KRONIK Ashke
KROPCHITZKI Asher
KUSHTZICH Yitzchak
LANGER Eitka
LANGER Shepsel
LEDERMAN David
LEFIN Leizer
LEFIN Meir
LEIZERKA From Relutzeniya
LEIZEROVITZ Itshe
LEIZEROVITZ Shmerel
LEIZEROVITZ Yosef
LEVINSON Mother of Naftali & her sister
LEVINSON Naftali
LEZEROVSKI Chaim
LEZEROVSKI Zosha
LIBERMAN Avrasha
LIBERMAN Chana-Gitel
LIBERMAN Ginendel and wife
LIBERMAN Shepsel
LIEZERKA Beyin
LINOVSKI Eitzel
LISITZKI Baruch
LISKER Alter
LISKER Avraham
LISKER Chaim
LISKER Itseh
LISKER Moshe
LISKER Sara
LISKOVSKI Aharon
LISKOVSKI Chona
LISKOVSKI Gedalyahu
LISKOVSKI Henech
LISKOVSKI Leib
LISKOVSKI Moshe-Heneckh
LISKOVSKI Moshe
LISKOVSKI Sara
LOVSHEVSKI Hershel Velvel
MEIR  
MEKERENSKI Ysrael
MELACHAS Avramal and Dvoshka
MELTZER Feivel
MENKOVSKY Chone
METZNIK Paula
MIASNIK  
MICHLINSKI Yitzchak
MILIKOVSKI Shamon
MILIKOVSKI Yacov
MINKOVITZ Yekutiel
MISKIN Todres
MOLODOVSKI Yacov  (Shernetzel)
MOSHOVITZ Mickhla
MOSHOVITZ Moshe
MOSHOVITZ Yacov
MOSHOVITZ Eliezer
MOZIKENSKI  
NAFTAEL Leizer
NEIDOS Faniye
NEIDOS Gershon
NEIDOS Shimon
NISELBOIM Shimon
NISELBOIM Benyamin
NOSTZKI Yitzchak
NOVIK  
NOVIK Moshe
NOVINSKI Fishel
NUDEL Shlomo
ONTERMAN Two sisters from Tenvitz
ORBACH Yechiel
ORSHECHEVSKI Fruma
ORSHECHEVSKI Yachna
ORSHECHEVSKI Motel
OSHROVITZ Rabbi’s Wife
PEALKOV  
PEIKOV  
PELTKOVSKI Avramchik
PESETZKI Gutel
PESETZKI, Moshe
PESETZKI, Pesha
PESETZKI, Sima
PESHEL Meir
PEZES Ysrael
PILESHCHIK Leib
PINCHIK Meir
PINCHUK Chaim
PITKOVSKI Moshe
PIUK Chaim
PIUK Gershon
PIUK Pineiyah
PLANTKOVSKI Yosef
PODOROVSKI Chaim Yosef
PODOSTROITZA Aryeh-Leib
PODOSTROITZA Chanah
PODOSTROITZA Yacov
PODOSTROITZA Yitzel
PODOSTROITZA Yosef
PODOSTROITZA Meir
POLAK  
POLAK Avraham
POMERANTZ Avraham and David
POMERANTZ Avraham
POMERANTZ Avralmel
POMERANTZ Benyamin
POMERANTZ Berel
POMERANTZ Chaim
POMERANTZ David
POMERANTZ Eitzel
POMERANTZ Erka
POMERANTZ Hahama
POMERANTZ Hannah
POMERANTZ Motiya
POMERANTZ Mushke
POMERANTZ Shabsai
POMERANTZ Shalom
POMERANTZ Sheina
POMERANTZ Shepsel
POMERANTZ Shifra (Motel)
POMERANTZ Teibel
POMERANTZ Yeshaya'hu
POMERANTZ Zalman
POMERANTZ Zelig
PORTNOY Aharon
PORTNOY Yacov-Lieb
POTEK Yehuda
POTEK Yosef
POTZINIKI Zelig
PRIVOLESKI Mrs.
PRIVOLESKI, Yenta Raizel and David, (her husband)
PRIVOLSKI Mendel
RABINOVITZ Belka
RABINOVITZ Berel
RABINOVITZ David
RABINOVITZ Velvel
RABINOVITZ Yacov
RASHES Berel Tzalka
RASHES Yosef
RAVITZ Mendel
RAVITZ Zelig
RAVNITZKI Yaacov
RESHELS Ester
RESHINSKI Meir
RESHINSKI Falik
RESHINSKI Ovadya
RESHINSKI Reizel
RESHINSKI Shaul
RETNOVSKI Fradel
REZNICK Avraham
REZNICK Liezer
REZNICK Niame Lieb (Benyamin)
REZNICK Ovadya
REZNICK Saadya
REZNIK Shalom Moshe
REZNIK Shmerel
REZNIK Velvel
REZNIK Yacov
REZNIK Yona
RINBERG, Meir
RITERMAN  
ROCHMES Tsemach
ROGELSKI Beila and husband
ROGOVITZ Chaim (Shayes)
ROGOVITZ Hershel
ROTKA  
ROZENFELD Aniya
ROZOVKSI Hershel Shaul
RUBINSHTEIN Efraim
RUBINSHTEIN Hershel
RUBINSHTEIN Velvel
RUBINSHTEIN Rivka
RUPIN Mendel
SAPIR (Blicner)
SAPIR Etzel  (Yitzchak)
SAPIR Nachman
SAPIRSHTEIN Avraham
SAPIRSHTEIN Yehoshua
SARITZMAN Shepsel
SELETZKI Efraim
SELETZKI Meir
SELETZKI Yacov
SEMROVITZSKI Motel
SENVITZ Leibe
SEPOZNIK Avraham
SEPOZNIK Moshe
SEPOZNIK Yosef
SERLIN David
SHAPIRA Piecha (Dentist)
SHAPIRO Benyamin
SHAPIRO Dinkeh (Dina)
SHEINBOIM Henia Zlata
SHEINMAN Eliazer
SHEKERMAN Yehuda
SHELIAPOCHNIK Yitzchak
SHEMEIVSKI Chana Masha
SHERER  
SHEVETZ Yacov
SHEVRINSKI  
SHINDELMACHER Hannah
SHLOMO'S Son-in-law
SHLOMOVITZ Pishke
SHLOSBERG Yacov
SHMUEL LEIB Widow of
SHOROKMAN Yacov
SHTEINERMAN Nechum
SHTOKER Shimon
SHTOKER Shtoker
SHUCHENORVITZ Lawyer
SHUSHAN Motel
SHUSHAN Avramal
SHUSHAN Chaim
SHVARTZ Baruch
SHVARTZ Niacha
SHVARTZ Rachel
SIMINOVSKI Hershel
SIMINOVSKI Mordechai
SIMINOVSKI Velvel
SLODOVSKI Avramal
SLOTZKI Avraham
SMOLENIYA Ephraim
SOKOLOVSKI, Akiva
SOLNITZ Yechiel
SONDEK  
SORONOVSKI Arniel
SUBINSKI David
SUBINSKI Elimelech
SUBINSKI Hershel
SUBINSKI Meirim
SUBINSKI Natan
SUBINSKI Yacov
SUBINSKI Zlata
TABOLITZKI Moshe
TEKECH Eliyahu
TEKECH Nisan
TEKECH Yisrael
TEKECH Yoel
TENGO Hershel
TEPER Zlata
TROP Liebl
TROP The Rabbi
TROS Yehoshua
TSIROLNIK Lipa
TSIROLNIK Mordechai
TUCHMAN Chaika
TUCHMAN Elimelech
TUCHMAN Ester
TUCHMAN Henia and Yitzchak
TUCHMAN Leib
TUCHMAN Michla
TUCHMAN Sane
TUCHMAN Yehuda
TUCHMAN Yitzchak and Sara
TUCHMAN Zelig
TZIROLNIK Herzkeh
TZIROLNIK Menashe
TZIROLNIK Mendel
TZUKER Moshe Widow of
TZUKERMAN Chana
VARSHAVSKI Naftali
VEINSHTEIN Sarah
VEINSHTEIN Shlomo
VENDER Motel
VINIK Beneiah
VINIK Mordechai
VINIK Moshe
VINIK Peshela and husband
VINIK Shimon
VINIK Ysrael
VINIK Zalman
VINOKUR Mordechai
VOIGODSKI Sender, The Rabbi
VOLENSKI Chaim
VOLENSKI Leah
VOLENSKI Rueben
VOLOVELSKI Eli
VOLOVELSKI Leibel
VOLOVELSKI Widow of
VOLPOVITZ Yisrael
YABELONOVITZ Baruch Laizer
YABELONOVITZ Shamayu
YABELONSKI Shmue
YAHALOM Eliezer
YAHALOM Ester
YAHALOM Shimcha
YAHALOM Zisel
YEVER Chaim
YEVER Feivel
YEVER Yitzchak-Mordechai
YITZCHAK  
YUDELEVSKI Aharon-Eli
YUDELEVSKI Shlomo (Shochet)
ZACHEIM Chaim
ZACHEIM Nisah
ZACHEIM Yacov
ZACHEIM Yona
ZACHEIM Zelig
ZACKHEIM Mordecai
ZAHEIM Zalman
ZALTZMAN Yeh'oshua
ZERETZKI Yeshay'ahu
ZERITZKI Chaim, Widow of
ZERITZKI Meir
ZERITZKI Tuviah
ZERITZKI, Basha-Rivka
ZEVILOVITZ Yeho'shua
ZHIDVITZ Moshe
ZIMOCHOVSKI Shlomo
ZUNSHEIN Moshe
ZVRUKOVITA (Bendel)

Home Page  Index to Exhibits